На вниманието на земеделските стопани, обработващи земеделски земи в землищата на община Николаево, и сключили споразумение за ползване им по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година

На вниманието на земеделските стопани, обработващи земеделски земи в землищата на община Николаево, и сключили споразумение за ползване им по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година image

Кметът на Община Николаево издаде заповеди за ползваните земи от ОПФ, нефункциониращи полски пътища и напоителни канали, попадащи в обхвата на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ, сключени от земеделските стопани, обработващи земи в землищата на община Николаево през стопанската 2020-2021 година. В заповедите са посочени ползвателите, дължимите суми, както и начинът и срокът за плащането им.

Пълният текст на заповедите е публикуван по-долу. Заповедите са качени и в сектор "Администрация", раздел "Нормативни документи" - подраздел "Заповеди".

-------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-2

гр. Николаево, 06.01.2021 г.

 

                 на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.24а, ал.6, т.3 и чл.37в, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Н А Р Е Ж Д А М:

                 І. Земеделските земи от ОПФ, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за които няма сключени договори за наем или аренда, да се отдадат без търг или конкурс за срок от 1 /една/ стопанска година, на ползвателите на съответните масиви, по ред и цени както следва:

                 1. За земите от ОПФ в землището на с. Нова махала с ЕКАТТЕ 51888 определям средно рентно плащане:

                 -за ниви – 8.00 лв./дка.

                 -за трайни насаждения -20.00 лв./дка.

 

Ползвателите, номерата на имотите и дължимите по тях суми са посочени в таблицата по-долу:

 

Ползвател

БЗЗ

№ на имот по ЗКИР

Площ на имота

Ползвана площ /дка/

Средно рентно плащане

Дължимо рентно плащане

НТП

Собственик

ЯНЧО Д. ИВАНОВ

10

85.48

21.780

0.296

8.00

2.37 лв.

нива

Кметство Н. махала

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

2.37 лв.

 

 

ЗПК „ЗОРНИЦА“

36

30.1

5.790

5.791

8.00

46.33 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

36

30.2

3.160

3.163

8.00

25.30 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

48

40.403

1.560

1.557

8.00

12.46 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

1

40.391

1.310

1.312

8.00

10.50 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

36

30.8

0.940

0.938

8.00

7.50 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

1

40.388

0.830

0.825

8.00

6.60 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

1

40.393

0.520

0.518

8.00

4.14 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

1

30.392

0.510

0.510

8.00

4.08 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ЗПК „ЗОРНИЦА“

11

37.1

1.580

1.581

20.00

31.62 лв.

трайни

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

148.53лв.

 

 

 

2. За земите от ОПФ в землището на с. Елхово с ЕКАТТЕ 48163 определям средно рентно плащане:

                 - за ниви – 19.00 лв./дка.

                 - за трайни насаждения -15.00 лв./дка.

                

Ползвателите, номерата на имотите и дължимите по тях суми са посочени в таблицата по-долу:

Ползвател

БЗЗ

№ на имот по ЗКИР

Площ на имота

Ползвана площ /дка/

Средно рентно плащане

Дължимо рентно плащане

НТП

Собственик

КРАСИМИР Г. МАЛОВ

20

144.184

17.400

1.937

19.00

36.80 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

КРАСИМИР Г. МАЛОВ

39

120.27

0.800

0.795

19.00

15.11 лв.

нива

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

51.91 лв.

 

 

ЛАВАНДА АГРО

71

165.368

13.310

1.486

19.00

28.23 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

28.23 лв.

 

 

ИВАН СВ. МУСТАКЕРОВ

42

22.222

2.000

1.169

19.00

22.21 лв.

нива

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

22.21 лв.

 

 

ИМПЕРИЯ ГРУП - БВ

11

53.237

1.460

1.096

19.00

20.82 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

20.82 лв.

 

 

АГРИ ИНВЕСТ

24

160.28

0.830

0.832

19.00

15.81 лв.

нива

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

15.81 лв.

 

 

ЕЛХОВСКА РОЗА

45

22.222

2.000

0.829

19.00

15.75 лв.

нива

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

15.75 лв.

 

 

СЪПЛАЙ

30

87.150

0.560

0.411

19.00

7.81 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

7.81 лв.

 

 

ИВАН   Г. ТАЧЕВ

55

125.35

0.510

0.479

19.00

9.10 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ИВАН   Г. ТАЧЕВ

43

158.382

0.730

0.405

19.00

7.70 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

ИВАН   Г. ТАЧЕВ

43

132.88

13.010

0.357

19.00

6.78 лв.

из.ор.  земя

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

23.58 лв.

 

 

ТЕОДОРА ЗЛ. МАЛОВА

79

147.38

0.650

0.651

19.00

12.37 лв.

нива

Община Николаево

ТЕОДОРА ЗЛ. МАЛОВА

1

90.12

0.270

0.263

15.00

3.95 лв.

трайни

Община Николаево

Общо за ползвателя:

 

 

 

 

 

16.32 лв.

 

 

 

ІІ. Определените по т. І. от настоящата Заповед ползватели, следва в 30 – дневен срок от издаването на същата, да внесат  по сметка на Община Николаево:

 IBAN BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане 444 200,

BIC UNCRBGSF

 на Уникредит Булбанк, клон  Казанлък

 

или в брой в касата на Община Николаево на адрес гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 11 – Център за административно обслужване, служба МДТ.

 

ІІІ. Сключването  на договор за наем с определеният по точка  І от настоящата заповед ползвател, ще се извърши след представяне в Община Николаево на платежен документ за внесената  наемна цена.

ІV. Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок пред Районен съд – гр. Казанлък  по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

V. Настоящата заповед да се обяви чрез поставянето й на информационните табла в съответното населено място, както и да се публикува на интернет страницата на Общината.

                 Контрол по настоящата заповед възлагам на Иван Павлов - зам.-кмет  на  Община Николаево.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 

 -----------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД

 

№ РД-01-3

гр. Николаево, 06.01.2021 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗ

НАРЕЖДАМ:

 

                 1. Определям ползването на имоти – напоителни канали по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, които не функционират и са разпределени в границите на масивите за ползване на земеделски земи, съгласно сключени споразумения за землищата на територията на Община Николаево, обл. Стара Загора за стопанската  2020/2021 година.

                 2. Наемната цена за предоставяне на имоти – канали се определя  в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище:

 

 - за  землището на  гр. Николаево е в размер  на  38.00 лв./дка.

 - за  землището на  с. Елхово е в размер  на  19.00 лв./дка.

 

Ползвателите, номерата на имотите и дължимите по тях суми са посочени в таблицата по-долу:

 

Платец по споразумение три имена/наименование на юр. лице/

Землище      

№ на имот по ЗКИР

Площ на имота

Ползвана площ

Средна рентна вноска

Дължимо рентно плащане

Румен Белчев Илиев

гр. Николаево

51648.48.32

1.710

0.692

38.00

26.30 лв.

Общо за позвателя:

 

 

 

0.692

 

26.30 лв.

ТИ-ВИ-МЕЛ

гр.

Николаево

51648.41.44

2.820

1.674

38.00

63.62 лв.

Общо за позвателя

 

 

 

1.674

 

63.62 лв.

„ЕЛХОВСКА РОЗА“

с. Елхово

48163.20.345

9.730

5.000

19.00

94.99 лв.

Общо за позвателя:

 

 

 

5.000

 

94.99 лв.

„СЪПЛАЙ“

с. Елхово

 

48163.83.321

3.640

0.109

19.00

2.07 лв.

Общо за позвателя:

 

 

 

0.109

 

2.07 лв.

Ивайло Веселинов Веселинов

с. Елхово

48163.88.323

6.190

0.826

19.00

15.70 лв.

Ивайло Веселинов Веселинов

с. Елхово

48163.88.323

6.190

0.344

19.00

6.53 лв.

Общо за позвателя:

 

 

 

1.170

 

22.23 лв.

Иван Светлозаров Мустакеров

с. Елхово

48163.20.345

9.730

4.236

19.00

80.48 лв.

Общо за позвателя:

 

 

 

4.236

 

80.48 лв.

Красимир Генчев Малов

с. Елхово

48163.119.327

1.600

1.581

19.00

30.05

Общо за позвателя:

 

 

 

1.581

 

30.05 лв.

Стефан Раднев Иванов

с. Елхово

48163.83.321

3.640

0.207

19.00

3.93 лв.

Стефан Раднев Иванов

с. Елхово

48163.83.321

3.640

0.119

19.00

2.27 лв.

Общо за позвателя:

 

 

 

0.326

 

6.20 лв.

ОБЩО:

 

 

 

14.788

 

325.94 лв.

 

 

                 3. В едномесечен срок от обявяването на настоящата заповед ползвателите по точка 2 да заплатят дължимите суми за съответното землище в брой в касата на Община Николаево на адрес гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 11 – Център за административно обслужване, служба МДТ  или по сметка на Община Николаево:

 

Банка Уникредит Булбанк, клон  Казанлък,

IBAN BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

BIC UNCRBGSF

код за вид плащане 444 200

 

                4. След заплащане на сумата по заповедта от съответния ползвател и след представяне на вносна бележка, да се сключат договори за наем за стопанската 2020/2021 г.

                

                     5. Настоящата заповед да се обяви в сградата на Община Николаево и в сградата на кметство с. Елхово, както и да се публикува на интернет страницата на Общината.

 

                 6. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14- дневен срок по реда на Административнопроцесуален кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 

                 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван  Павлов – Зам. Кмет на Община Николаево.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево

 

 -------------------------------------------------------

З А П О В Е Д

№ РД-01-4

гр. Николаево, 06.01.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 177 / 23.12.2020 г.  на Общински съвет – Николаево, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ и искане с вх. № 03-00-309 / 14.12.2020 г., подадено от Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се отдадат под наем общински полски пътища, които не функционират и са включени в границите на масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г., съобразно споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, касаещи землища на територията на община Николаево, подробно описани в  Приложения от № 1 до № 7, неразделна част от настоящата заповед, при наемна цена, както следва:

 

- за землище гр. Николаево – 31.00 лв./дка – споразумение за ниви

- за землище гр. Николаево – 38.00 лв./дка – споразумение за трайни насаждения

- за землище с. Нова махала – 8.00 лв./дка – споразумение за ниви

- за землище с. Нова махала – 20.00 лв./дка – споразумение за трайни насаждения

- за землище с. Едрево – 18.00 лв./дка – споразумение за ниви

- за землище с. Елхово – 19.00 лв./дка – споразумение за ниви

- за землище с. Елхово –15.00 лв./дка – споразумение за трайни насаждения.

 

 

II. В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2020/2021г., по сметка на Община Николаево

IBAN BG18 UNCR 9660 8484 1132 13,

код за вид плащане 444 200,

BIC UNCRBGSF на Уникредит Булбанк, клон  Казанлък

 

или в брой в касата на Община Николаево на адрес гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски“ № 11 – Център за административно обслужване, служба МДТ, след което да сключи договор с Община Николаево за стопанската 2020/2021 г.

 

Ползвателите и дължимите от тях суми са посочени в таблицата по-долу:

Платец по споразумение три имена/наименование на юр. лице/

Землище      

Ползвани полски пътища в дка.

Средна рентна вноска

Сума за плащане

ЗПК „Зорница“

гр. Николаево

10.802

31.00

334.88 лв.

 

с. Нова махала

34.292

8.00

274.34 лв.

 

с. Нова махала

7.224

20.00

144.48 лв.

 

с. Елхово

2.364

19.00

44.90 лв.

Общо за позвателя:

 

54.682

 

798.60 лв.

Борис Иванов Колев

с. Нова махала

11.740

8.00

93.92 лв.

Общо:

 

11.740

 

93.92 лв.

Марияна Григ. Колева

гр. Николаево

2.469

31.00

76.54 лв.

 

с. Нова махала

0.678

8.00

5.42 лв.

Общо за позвателя:

 

3.147

 

81.96 лв.

Симеон Славов Ковачев

гр. Николаево

1.423

31.00

44.11 лв.

 

с. Нова махала

0.210

8.00

1.68 лв.

Общо за позвателя:

 

1.633

 

45.79 лв.

ЧПК „Прогрес“гр. Гурково

гр. Николаево

2.373

31.00

73.55лв.

 

с. Нова махала

7.884

8.00

63.07 лв.

Общо за позвателя:

 

10.257

 

136.62 лв.

Илия Белчев Илиев

гр. Николаево

  1.068

38.00

40.57 лв.

Общо за позвателя:

 

1.068

 

40.57 лв.

Румен Белчев Илиев

гр. Николаево

0.462

38.00

17.55 лв.

Общо за позвателя:

 

0.462

 

17.55 лв.

„Ти Ви Мел“

гр. Николаево

10.666

38.00

405.31 лв.

Общо за позвателя:

 

10.666

 

405.31 лв.

Агри инвест“

с. Нова махала

       0.290

8.00

2.32 лв.

 

с. Елхово

     32.178

19.00

611.38 лв.

Общо за позвателя:

 

     32.468

 

613.70 лв.

Диньо Ст.  Господинов

с. Нова махала

       2.836

8.00

22.69 лв.

Общо за позвателя:

 

       2.836

 

22.69 лв.

Желязка Колева Танчева

с. Нова махала

0.670

8.00

5.36 лв.

Общо за позвателя:

 

0.670

 

5.36 лв.

Николай Хр. Турлаков

с. Нова махала

0.258

8.00

2.06 лв.

Общо за позвателя:

 

0.258

 

2.06 лв.

Янчо Дим. Иванов

с. Нова махала

10.675

8.00

85.41 лв.

Общо за позвателя:

 

10.675

 

85.41 лв.

„Елховска роза“ЕООД

с. Елхово

18.659

19.00

354.51 лв.

Общо за позвателя:

 

18.659

 

354.51 лв.

„Съплай“ ЕООД

с. Елхово

5.469

19.00

103.93 лв.

Общо за позвателя:

 

5.469

 

103.93 лв.

Стефан Раднев Иванов

с. Елхово

4.105

19.00

77.99 лв.

Общо за позвателя:

 

4.105

 

77.99 лв.

Ивайло Вес. Веселинов

с. Елхово

7.128

19.00

135.43 лв.

Общо за позвателя:

 

7.128

 

135.43 лв.

Ивайло Митков Енчев

с. Елхово

2.818

19.00

53.53 лв.

 

с. Едрево

1.097

18.00

19.75 лв.

Общо за позвателя:

 

3.915

 

73.28 лв.

Иван Георгиев Тачев

с. Елхово

36.707

19.00

697.46 лв.

Общо за позвателя:

 

36.707

 

697.46 лв.

Иван Светл. Мустакеров

с. Елхово

13.586

19.00

258.14 лв.

Общо за позвателя:

 

13.586

 

258.14 лв.

„Империя Груп-БВ“ ООД

с. Елхово

11.229

19.00

213.37 лв.

Общо за позвателя:

 

11.229

 

213.37 лв.

Йордан Иванов Михайлов

с. Елхово

0.146

19.00

2.78 лв.

Общо за позвателя:

 

0.146

 

2.78 лв.

Красимир Генчев Малов

с. Елхово

73.115

19.00

1389.19 лв.

Общо за позвателя:

 

73.115

 

1389.19 лв.

„Лаванда Агро“ ЕООД

с. Елхово

29.772

19.00

565.66 лв.

Общо за позвателя:

 

29.772

 

565.66 лв.

Мария Йорданова Бонева

с. Елхово

17.267

19.00

328.05 лв.

Общо за позвателя:

 

17.267

 

328.05 лв.

Теодора Златева Малова

с. Елхово

6.521

19.00

123.91 лв.

 

с. Елхово

6.549

15.00

98.26 лв.

Общо за позвателя:

 

13.070

 

222.17 лв.

Деница Ив. Йорданова

с. Едрево

3.333

18.00

59.99 лв.

Общо за позвателя:

 

3.333

 

59.99 лв.

ОБЩО:

 

 

 

6831.49 лв.

 

 

 

III. Ползвателят, на който се предоставят полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2020/2021 година.

 

 ІV. Заповедта да се обяви в населените места на община Николаево чрез поставянето й на информационните табла. Същата да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14- дневен срок по реда на Административнопроцесуален кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контролът  по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на  Иван Павлов – Зам.-Кмет на Община Николаево.

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево