Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване - 2015

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ – 2015

На основание на:
Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне: 
Без срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Без срок

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Кмет на община
Лично явяване на лицето

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

В много случаи законът изисква като форма за действителност на определена сделка, тя да бъде извършена в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Като примери могат да бъдат посочени: упълномощаването за сключване на договори, за прехвърляне собствеността на регистрирани МПС с определени характеристики; за доброволна делба с предмет движими вещи на стойност над 50 лева и недвижими имоти (чл. 35 от Закона за собствеността) и различни видове декларации. Законът предвижда и много други хипотези, при които такова удостоверяване е задължително.
Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.

Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило пълнолетие.

Нотариалните производства започват с устна молба (чл. 571, изр. 1 Гражданския процесуален кодекс). Страните по нотариалното производство могат да представят за заверка готов документ или да поискат изготвяне на такъв от служителя в общината. Подготвянето на документа не се таксува.

Лицето/лицата, чийто подпис се удостоверява, се явява/т лично пред оправомощеното длъжностно лице, представят валиден документ за самоличност и пред него подписва/т документа или да потвърждава/т вече положените подписи, като изписват пълното си име.

Слепите граждани се подписват или полагат отпечатък от десния си палец, след прочитане на текста на документа и потвърждаването му (арг. чл. 589, ал. 2, изр. 3 и чл. 579, ал. 2 във вр. с чл. 189 ГПК). Документът трябва да бъде приподписан от двама свидетели.

Нотариалното удостоверяване се прави чрез надпис върху документа, съдържащ атрибутите по чл.580 от ГПК и печат на съответното кметство. Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко кметство.

При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.

След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили (чл. 590, ал. 3 ГПК). 

Такса на услугата: 5,00 лв. за първи подпис и за всеки следващ подпис по 2,00 лв.