Нова Заповед на Кмета на Община Николаево във връзка с COVID-19, в сила от 12.04.2021 г.

На основание Заповед № РД-01-220 / 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-130 / 12.04.2021 г. за въвеждане на нови мерки срещу COVID-19 на територията на Община Николаево, в сила от 12.04.2021 г.З А П О В Е Д

№ РД-01-130

гр. Николаево, 12.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-220 / 08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, и Решение № 72 / 26.01.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение № 325 / 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 / 12.06.2020 г., Решение № 418 / 25.06.2020 г., Решение № 482 / 15.07.2020 г., Решение № 525 / 30.07.2020 г., Решение № 609 / 28.08.2020 г. Решение № 673 / 25.09.2020 г. и Решение № 855 / 25.11.2020 г. на Министерски съвет

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. включително:

            1. Възобновява се присъствения учебен процес за

а/ учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование;

б/ учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището.

            2. Допуска се присъствено провеждане на:

а/ изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

б/ индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

в/ индивидуални практически часове на територията на съответното училище;

г/ състезания, които не могат да се проведет от разстояние в електронна среда.

            3. Дейностите по т.1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

            4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищата и извънучилищната среда за всички възрастови групи.

5. Услугите, предоставяни от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево, да се извършват при условията на т. 18 и съгласно указанията по т. II. Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка. Не се допускат посещения на външни лица.

6. Посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на територията на община Николаево да става при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, съгласно моя Заповед № РД-01-35 / 03.02.2021 г.,условията на т. 18 и указанията по т. II, и при до 50 % заетост в помещенията.

            7. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на КТ и ЗДСл и други специални закони. Конкурсите се организират при ползване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

            8. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, театри, концерти, сценични прояви и др.) се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящите места.

            9. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

            10. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 години. Спортните състезания се провеждат без публика.

            11. Посещенията на фитнес зали, спортни зали и клубове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

            12. До 28.04.2021 г. се преустановяват посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове. От 29.04.2021 г. посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

            13. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма (самостоятелни и към места за настаняване), извън тези по т. 12, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала.

            14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и чужбина и груповите посещения на туристически обекти в страната.

            15. Всички физически и юридически лица, които са собственици, или управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

            16. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.

            17. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете от 8,30 до 10,30 часа.

            18. Дейностите, които не са забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя заповед РД-01-35 / 03.02.2021 г.

II. За разрешените с настоящата заповед дейности, министрите, съгласно функционалните си компетентности, дават указания, съгласувани с министъра на здравеопазването, които следва стриктно да се спазват и прилагат. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Заповед № РД-01-106 / 31.03.2021 г. се отменя.

            За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно Закона.

            Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево