ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически проект за обект: „Изготвяне на технически проект за обект„ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Нико

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  

С ПРЕДМЕТ:

 „Изготвяне на технически проект за обект: „Изготвяне на технически проект за обект„ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община Николаево,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

 

                  Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

            Обектът на настоящата обществена поръчка е услуга и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

            За Община Николаево възниква необходимост от изготвяне на технически проекти за строителство на част от уличната мрежа в община Николаево. Настоящият проект разглежда следните участъци, за които състоянието на настилката е лошо и възпрепятства безопастността на движението:    

гр. Николаево – Улици с обща квадратура – 8712 м2

с. Нова махала – Улица с обща квадратура – 1062 м2

с. Едрево – Улица с обща квадратура – 1560 м2

с. Елхово – Улица с обща квадратура – 1308 м2

                Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

                Проектът да се разработи с технически елементи съответстващи на нормите за проектиране на улични настилки и настоящето техническо задание, при условието за максимално придържане към съществуващите ширини на настилките.

                Линк към обявата в АОП:  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9077208  

                Номер на импортнатия документ – 9077208