ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”

Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.

Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП.

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”.

Необходимо е отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.

 

Обществената поръчка обхваща обекти:

- Обект „Път ІV - 55024 Николаево – Едрево /км. 0+000-5+900/”;

- Обект „Път ІV - 55022 Паничерево – Зимница /км. 2+000-13+500/”;

- Обект „Път ІV - 53432 Нова махала – Николаево /км.0+000-2+300/”;

- Обект „Път ІV - Николаево – Паничерево /км.0+000-2+500/”;

- Обект „Път ІV – 53438 Николаево – мина Николаево /км.0+000-2+900/”.