обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ \"Снежанка\" гр. Николаево, обл. Стара Загора”

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ "Снежанка" гр. Николаево, обл. Стара Загора”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9019806."

Документация за участие в процедура за избор на изпълнител  на обществена поръчка, обявена чрез публична покана, с предмет "Доставка на течно гориво - дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ "Снежанка" гр. Николаево, обл. Стара Загора