обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ \"Христо Смирненски 1899\" с. Елхово, общ. Николаево\"

Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, НЧ Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Ремонт на НЧ "Христо Смирненски 1899" с. Елхово, общ. Николаево", публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9031463