Обществена поръчка с предмет\" Доставка на храни за детските и социални заведения намиращи се на територията на община Николаево\"

Във връзка с чл. 14,ал.4 т.2 101 а,ал.2и чл.101б,ал.2 от ЗОП община Николаево, уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIа от ЗОП с предмет " Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на Община Николаево" публикувани на Портала за обществени поръчки под номер( уникален код)9049139