Община Николаево изготви План за подобрение, част от Обща рамка за оценка CAF 2020

Община Николаево изготви План за подобрение, част от Обща рамка за оценка CAF 2020 image

Общинска администрация Николаево е горда да информира всички граждани и заинтересовани страни, че администрацията приключи един от основните етапи по проект „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“, а именно изготвянето и утвърждаването на Плана за подобрение, представляващ план за действие с цел реализиране на мерките за подобрение от Доклада за самооценка на Община Николаево по CAF за периода 2022 – 2023 г.

Планът съдържа приоритизираните мерки за подобрение, посочени в Доклада за самооценката, и е изготвен от екип от служители, определени със заповед на кмета на Община Николаево, преминали през второ специализирано обучение на Института по публична администрация.

Планът съдържа 11 „бързи победи“ и 26 стратегически мерки, разделени в четири приоритетни области:
1/ "Стратегия и планиране",

2/ "Административно обслужване и партньорства – измерване удовлетвореността на заинтересованите страни и гражданите",

3/ "Човешки ресурси – управление, компетентности, споделяне на знания, ангажираност",

4/ "Управление на информация, знания и технологии".

Срокът за изпълнението му е до 01.03.2024 г.


                                                        Пожелаваме си УСПЕХ!


 ***********************************************************************

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение. Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.


                                                    Стремим се към съвършенство!