• Размер на шрифта:
  • A
  • A
  • A

ОБЯВА

            На 18 март 2015 г. се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа”

Община Николаево е партньор на АСП в изпълнението на този проект.

В тази връзка Ви съобщаваме, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти стартира от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни,  като крайният срок е 09.04.2015 г. Образците на заявленията може да получите в сградата на общинска администрация, намираща се на адрес: гр. Николаево, ул. „Г.Бенковски” № 9 , стая 1,  всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 часа.

За повече информация може да се обръщате към Илияна Кишева – главен спeциалист „Програми и проекти”.

Телефон за контакт: 04330/2040.

Целевите групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидати за лични асистенти могат да бъдат лица,  които не са придобили право на пенсия по реда на чл. 68 от КСО, съобразявайки се с предпочитанията на потребителите на услугата. Един личен асистент ще обслужва 1 (един) или повече потребители на услугата.