Обява за търг

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 146 / 01.08.2016 г.

 

I. На основание Заповед № 146 / 01.08.2016 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

  1. Поземлен имот с идентификатор 51888.72.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и две точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 15,423 кв. м. (петнадесет декара четиристотин двадесет и три квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: V (пета) ; с адрес на ПИ с. Нова Махала ; местност „Текенлик”– п. код 6191, номер по предходен план: 072001 по плана на с. Нова Махала, при съседи: 51888.84.123,51888.72.11,51888.72.2,51888.73.212,  актуван с Акт за частна общинска собственост № 137 / 24.04.2015 г. Начална тръжна цена 339,31 лв. ( триста тридесет и девет лева тридесет и една стотинки) – годишна наемна цена за имота. Достигнатата на търга цена за отдаване под наем  се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.
  1. Поземлен имот с идентификатор 51888.73.10 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и три точка десет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3,205 кв. м. (три декара двеста и пет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: V (пета) ; с адрес на ПИ с. Нова Махала ; местност „Макулов алчак”– п. код 6191, номер по предходен план: 073010 по плана на с. Нова Махала, при съседи: 51888.74.165,51888.73.9,51888.73.20,51888.73.19,51888.73.11  актуван с Акт за частна общинска собственост № 138 / 24.04.2015 г. Начална тръжна цена 70,51 лв. ( седемдесет лева и петдесет и една стотинки) – годишна наемна цена за имота. Достигнатата на търга цена за отдаване под наем  се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.
  1. Поземлен имот с идентификатор 51888.74.16 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и четири точка шестнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3,350 кв. м. (три декара триста и петдесет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: V (пета) ; с адрес на ПИ с. Нова Махала ; местност „Макулов алчак”– п. код 6191, номер по предходен план: 074016 по плана на с. Нова Махала, при съседи: 51888.74.17,51888.74.165,51888.74.15,51888.74.14,51888.74.27  актуван с Акт за частна общинска собственост № 139 / 24.04.2015 г. Начална тръжна цена 73,70 лв.

 ( седемдесет и три лева и седемдесет стотинки) – годишна наемна цена за имота. Достигнатата на търга цена за отдаване под наем  се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

  1. Поземлен имот с идентификатор 51888.22.690 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка шестстотин и деветдесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 0,635 кв. м. (нула декара шестстотин тридесет и пет квадратни метра);

с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III (трета) ; с адрес на ПИ с. Нова Махала ; п. код 6191, номер по предходен план: 022690 по плана на с. Нова Махала, при съседи: 51888.22.692; 51888.22.688; 51888.22.2; 51888.22.690;  актуван с Акт за частна общинска собственост № 134 / 04.11.2014 г. Начална тръжна цена 15,87 лв. ( петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки) – годишна наемна цена за имота. Достигнатата на търга цена за отдаване под наем  се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

  1. Поземлен имот с идентификатор 51888.22.691 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка шестстотин  деветдесет и едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 0,794 кв. м. (нула декара седемстотин деветдесет и четири квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III (трета) ; с адрес на ПИ с. Нова Махала ; п. код 6191, номер по предходен план: 022691 по плана на с. Нова Махала, при съседи: 51888.22.692; 51888.22.688; 51888.22.2; 51888.22.690;  актуван с Акт за частна общинска собственост № 135 / 04.11.2014 г. Начална тръжна цена 19,85 лв. ( деветнадесет лева и осемдесет и пет стотинки) – годишна наемна цена за имота. Достигнатата на търга цена за отдаване под наем  се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.
  1. Поземлен имот с идентификатор 51888.22.692 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка двадесет и две точка шестстотин  деветдесет и две), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1,784 кв. м. (един декара седемстотин осемдесет и четири квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: III (трета) ; с адрес на ПИ с. Нова Махала ; п. код 6191, номер по предходен план: 022692 по плана на с. Нова Махала, при съседи: 51888.22.691; 51888.501.1087; 51888.84.218; 51888.22.131;51888.22.688; 51888.22.2;  актуван с Акт за частна общинска собственост № 136 / 04.11.2014 г. Начална тръжна цена 44,60 лв. ( четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки) – годишна наемна цена за имота. Достигнатата на търга цена за отдаване под наем  се заплаща в пълен размер в 14-дневен срок от връчването на Заповедта за спечелил търга.

        

ІІ.  Търговете ще се проведат на 12.09.2016 г., както следва:

- търгът по раздел І , точка 1 -  10:00 часа

- търгът по раздел І , точка 2 -  10:15 часа

- търгът по раздел І , точка 1 -  10:30 часа

-  за търг по раздел І , точка 4  –10:45 часа

-  за търг по раздел І , точка 5  –11:00 часа

-  за търг по раздел І , точка 6  –11:15 часа

 

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

 

III. Депозит за участие във всеки един от  търговете  – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 10.09.2016 г.

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 10.09.2016 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

V. Оглед на имота – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация.

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 20.05.2016 г., 17.00 часа.

        За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, ет.2  тел. 04330 / 20-40