Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Николаево за 2018 г.