Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 2667

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 2667

 

На основание на: Закон за устройство на територията – чл. 156-б

 

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Разрешение за строеж (влязло в сила) – копие
  • План за безопасност и здраве (ПБЗ) – 3 екземпляра
  • План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) – 3 екземпляра

Забележка: При необходимост могат да бъдат изискани и допълнителни документи.
 

Срок за предоставяне: 14 дни 

Процедура по предоставяне на услугата:

Преди откриването на строителна площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината

1/ План за управление на строителни отпадъци (в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците) и

2/ План за безопасност и здраве.

• Прием на заявлението с приложените документ в ЦАО на Общинска администрация Николаево

• Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към Дирекция „Общински дейности и Устройство на територията“,
• Осъществяване на проверката и одобряване на плана, който се съгласува и се подписва от оправомощен служител – за ПУСО, и от гл. архитект – за ПБЗ.
• Получаване на индивидуалния административен акт от ЦАО по избран от заявителя начин.


Такса на услугата: няма

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/08bae4b1-01f8-4018-8f0a-a8a83f0e3dd7