ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗМЕР И ГРАНИЦИ НА ТЕРЕНИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ – 2065

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗМЕР И ГРАНИЦИ НА ТЕРЕНИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ – 2065

 

На основание на:
Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2, т. 1

Необходими документи:
Копие от нотариален акт за имота
Копие от актуална скица за имота
Геодезично заснемане на имота от правоспособно лице по ЗКИР
Протокол за трасиране на имота от правоспособно лице по ЗКИР или данни, удостоверяващи нарушение на имота

 

Срок на валидност: Няма определен срок

Място: Център за административно обслужване – Николаево

Срок за изпълнение: 14 дни

Процедура по предоставяне на услугата:

Когато възникне необходимост за рекултивация на нарушен терен, се отправя искане за назначаване на комисия за определяне на размера и границите на терена.
Заявлението се подава в ЦАО - Община Николаево
Комисията се назначава от кмета на общината - когато предлаганата за рекултивация земя е общинска собственост, собственост на физическо или юридическо лице и когато рекултивацията ще се извършва със средства от общинския бюджет.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/ece5cad6-ab39-4cd4-b9a1-30627c152b3e