ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТО ЗА СПИРКАТА, КОЯТО ЩЕ ПОЛЗВА ПРЕВОЗВАЧЪТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – 2011

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЯСТО ЗА СПИРКАТА, КОЯТО ЩЕ ПОЛЗВА ПРЕВОЗВАЧЪТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ – 2011

На основание на:

Наредба № 11 на министъра на транспорта и съобщенията от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари ( обн., ДВ, бр. 108 от 19.11.2002 г., в сила от 19.11.2002 г.) - чл. 35, ал. 1, т. 6

 

Необходими документи:
1. Документ, че съм международен превозвач по линията ……………………………
2. Документ за платена такса

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Срок на изпълнение: 5 дни

Такса:
Определя се от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Николаево

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:


 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/transport-and-vehicles/carriage-of-passengers/5fd70300-7f08-4424-b2da-3dc4bdae3905