Покана до политическите партии и коалици за провеждане на консултации за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии в изборите за НС, насрочени за 11.07.2021

Изх. № 21-00-5 / 27.05.2021 г.

  

ДО

РЪКОВОДСТВА НА:

 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
e_mail: paunov@gerb.bg


ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
e_mail: office@pp-itn.bg

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
e_mail: bsp@bsp.bg

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
e_mail: chairman@dps.bg

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
e_mail: team@demokrati.bg

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“
e_mail: office@izpravise.bg

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, Ви каня на 02.06.2021 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Николаево – гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, Заседателна зала, за провеждане на консултации за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии (СИК), включително ПСИК, за провеждането на избори за народни представители, насрочени за 11 юли 2021 г.

Във връзка с назначаване на СИК е необходимо да представите следните документи:

а/ писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

- наименование на партията или коалицията, която прави предложението,

- имената и ЕГН на предложените лица,

- длъжност в комисията, за която се предлага,

- образование, специалност,

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б/ заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г. или заверено копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция от партии;

в/ пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

            г/ списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК  не се яви в изборния ден; списъкът трябва да съдържа данните по т. а/ от настоящото писмо.

           

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултациите и се изпращат заедно с предложението на Кмета на общината до РИК. 

 

С уважение,

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Кмет на Община Николаево