Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 18.05.2022 г.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет Николаево - за 18.05.2022 г. image

 

Изх. № 05-00-104/11.05.2022 г.

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 60, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

 

С В И К В А

 

Извънредно заседание на Общински съвет-Николаево на 18.05.2022 г. /сряда/ от 10.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. № 27-00-102/09.05.2022 г. Относно: Определяне на представител на Община Николаево в комисията по чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения за изработване на областна здравна карта за област Стара Загора

 

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Павлина Цанева – секретар на Община Николаево

 

  

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево