Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяв

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево по Процедура чрез процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и съгласно т. 9 от раздел 14. 2. Условия за допустимост, моля да ни представите индикативни оферти, за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка” .

I. Индикативните оферти да съдържат:

1.      Наименование и адрес на оферента;

2.      Техническа спецификация, съответстващата на тази в настоящето запитване;

3.      Цена в левове с посочен данък върху добавената стойност (ДДС);

4.       Срок на валидност на офертата;

5.       Дата на издаване на офертата;

6.       Подпис и печат на офертата.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, посочена по-горе, за да бъде оценена. Офертата да бъде издадена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично или доставена чрез куриер.

II. Оферентите следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Индикативните оферти моля да изпратите до 17:00 часа на 22.11.2018 г. на адрес: област Стара Загора, община Николаево, гр. Николаево, п.к. 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9;

Приложения:

1. Технически спецификации;

2. Образец на Ценово предложение;

 

С УВАЖЕНИЕ,      

 

КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ

/Кмет на община Николаево/