Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 08.12.2020 г.

Покана за заседание на ОбС Николаево, насрочено за 08.12.2020 г. image

Изх. № 05-00-296/04.12.2020  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево

 

С В И К В А М:

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 08.12.2020 г. /вторник/ от 10.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

             1.Докладна записка с вх. №27-00-294/04.12.2020 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

                2.Докладна записка с вх. №27-00-295/04.12.2020 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по Целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“  през 2021 г.

 

            Вносител: Николай Кънев, Кмет на община Николаево

Докладва: Илияна Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

               

               

                3.Точка „Разни“.

 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ

            Председател на Общински съвет Николаево