Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 20.11.2023 г.

Изх. № 05-00-220 / 15.11.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 20.11.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка с вх. №05-00-212/13.11.2023 г. Относно: Предложение за избор на Временна Комисия за изготвяне Правилник за организация и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация през Мандат 2023-2027 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

2. Докладна записка с вх. №05-00-213/13.11.2023 г. Относно: Създаване на Постоянни комисии на Об С Николаево за Мандат 2023 – 2027 г. и избор на членовете им.

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

3. Докладна записка с вх. №05-00-219/15.11.2023 г. Относно: провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Стара Загора, насрочено за 12-ти декември 2023 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

Докладва: Николай Кънев, Председател Об С Николаево

 

4.Докладна записка с вх. №27-00-218/15.11.2023 г. Относно: Определяне на основните месечни заплати на Кмета на Община и Кметове по кметства.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-217/15.11.2023 г. Относно: Отдаване под наем на поземлен имот, в землището на с. Нова махала, общ. Николаево.

 

Вносител: инж. Константин Костов-Кмет на община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

 

6.Точка „Разни“

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ

Председател на Общински съвет Николаево