Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 24.02.2022 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 24.02.2022 г. image

Изх. № 05-00-34/17.02.2022  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка с вх. №27-00-30/15.02.2022 г. Относно: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Николаево за 2021 година

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Любка Балканска, секретар МКБППМН

 

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-31/16.02.2022 г. Относно: Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /Общ. КБДП/

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Стайко Петков, Заместник кмет АТО на Община Николаево

 

3.Докладна записка с вх. №05-00-4/10.01.2022 г. Относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Вносител: Христо Нейков-Председател Об С Николаево

Докладва: Захари Захариев-Председател на комисия в Об С Николаево

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-32/16.02.2022 г. Относно: Избор на представител на Община Николаево в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА“, с ЕИК 123079354, гр. Стара Загора; Генерал Столетов 127.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-33/16.02.2022 г. Относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2022/2023 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Мариана Драгнева, гл. специалист „ЗЕОЧ“

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-29/15.02.2022 г. Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура –с трасе обща дължина 10273,10 м и Специализиран план –схема с обща дължина 1 498,38 м за обект: „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) между село Нова махала, град Николаево, село Едрево, с. Елхово община Николаево, обл. Стара Загора.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова-гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

7. Докладна записка с вх. №05-00-26/14.02.2022 г. Относно: Приемане на Календарен график за провеждане на заседания на Общински съвет-Николаево през 2022 година.

 

Вносител: Христо Нейков-Председател Об С Николаево

Докладва: Христо Нейков-Председател Об С Николаево

 

 

8. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево