Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 25.09.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 25.09.2023 г. image

Изх. № 05-00-190 / 18.09.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 25.09.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. № 27-00-170 / 28.08.2023 г. Относно: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2022 г. на Община Николаево.

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-186 / 14.09.2023 г. Относно: Одобряване на тригодишната бюджетна прогноза-втори етап на Община Николаево 2024-2026 година.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-185 / 14.09.2023 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2023 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Диляна Петрова, ст. експерт Инвестиции и ОП

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-181 / 12.09.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-183 / 14.09.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-182 / 12.09.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

7. Докладна записка с вх. № 27-00-180 / 12.09.2023 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

8. Докладна записка с вх. № 27-00-184 / 14.09.2023 г. Относно: Учредяване право на строеж върху 36 кв.м. от поземлен имот с проектен идентификатор 51648.501.2380 по кадастралната карта на гр. Николаево.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

9. Докладна записка с вх. № 27-00-189 / 18.09.2023 г. Относно: Допълнителна корекция в частта по т. 3 от Решение № 478/27.07.2023 г. на Об С-Николаево в годишната наемна цена и тарифа за наем.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

10. Докладна записка с вх. № 27-00-188 / 18.09.2023 г. Относно: Допълнителна корекция в частта по т. 3 от Решение № 479/27.07.2023 г. на Об С-Николаево в годишната наемна цена и тарифа за наем.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

11. Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево