Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 29.06.2023 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 29.06.2023 г. image

Изх. № 05-00-125 / 22.06.2023  г.                                        

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 64, ал. 1 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 29.06.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Докладна записка с вх. №05-00-117 / 16.06.2023 г. Относно: провеждане при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 11 юли 2023 г.

 

      Вносител: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

     Докладва: Иван Иванов – Председател на комисия по общинска собственост

 

2. Докладна записка с вх. № 27-00-122/21.06.2023 г. Относно: Разрешаване изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план - (ПУП-ПП) извън границите на урбанизираната територия на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура – с трасе обща дължина 192.38 м за кабелно захранване НН на обект „Фотоволтаична централа с мощност 149.58 kWp“ в УПИ XXV кв.10 по регулационния план на с. Елхово до електромерно табло монтирано на фасадата на ТП „ 3 – ЕЛХОВО“, с. Елхово, захранен чрез ВЛСН „Милево“ от п/я „Дъбово“ съгласно Становището на „ЕР ЮГ“ ЕАД №4543744/28.11.2022 г. и одобряване на Техническо здание по чл.125 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.7 и скица-проект във връзка с чл.135 ал.2 от ЗУТ. Даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през следните имоти по КККР на с. Елхово, община Николаево, общинска публична собственост: 48163.501.1336; 48163.501.1315  и 48163.332.563 .

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

3. Докладна записка с вх. № 27-00-124/21.06.2023 г. Относно: управление на движими вещи – частна общинска собственост, предназначени за медицински и дентални нужди.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

4. Докладна записка с вх. № 27-00-121/21.06.2023 г. Относно: Даване на съгласие за поставяне на фотоволтаична централа върху покривното пространство на корпус от училищна сграда разположена върху общински имот публична общинска собственост с идентификатор  по КККР 51648.501.74

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

 

5. Докладна записка с вх. № 27-00-116 / 14.06.2023 г. Относно: Изменение и допълнение на Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Николаево, за периода 2023-2025 г.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Илияна Кишева – ст. експерт „Програми и проекти“

 

 

6. Докладна записка с вх. № 27-00-123 / 21.06.2023 г. Относно: Предложение за преобразуване вида на организация в група, в общинската структура - Детска градина „Снежанка“ гр. Николаево – преобразуване на полудневната група в целодневна група

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Пенка Генчева, ст. експерт „ОКЗС“

 

 

7.Точка „Разни“

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево