Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.11.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 30.11.2021 г. image

Изх. № 05-00-257/22.11.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 67, ал. 2 от Правилника за организация и дейности на Об С Николаево се

 

С В И К В А

 

Закрито заседание на Общински съвет-Николаево на 30.11.2021 г. /вторник/ от 09.00 ч. в малката зала на НЧ „Васил Левски 1923“ гр. Николаево, без участие на гости и граждани, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

                1.Докладна записка с вх. №27-00-235/22.10.2021 г. Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2021 г. – допълнителна информация и окончателно решаване (гласуване)

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Христо Нейков, Председател Об С Николаево

 

2.Докладна записка с вх. №27-00-256/18.11.2021 г. Относно: Одобряване на задание по чл. 125 ЗУТ и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за кв. „Възраждане“ в гр. Николаево, общ. Николаево, обл. Стара Загора при спазване предвижданията на действащия общ устройствен план на община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Живка Попова, гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

 

 

3. Докладна записка с вх. №№27-00-245/15.11.2021 г. Относно: Временно ползване на бюджетни средства от НУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Нова махала.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-246/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-247/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-248/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

7. Докладна записка с вх. №27-00-249/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

8. Докладна записка с вх. №27-00-250/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

9. Докладна записка с вх. №27-00-251/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

10. Докладна записка с вх. №27-00-252/15.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

11. Докладна записка с вх. №27-00-255/18.11.2021 г. Относно: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

12. Точка „Разни“

   

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател на Общински съвет Николаево