Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 31.08.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Николаево - за 31.08.2021 г. image

Изх. № 05-00-179/24.08.2021  г.                                        

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА, се

 

С В И К В А

 

Заседание на Общински съвет-Николаево на 31.08.2021 г. /вторник/ от 09.00 ч. в Заседателната зала в сградата на Община Николаево, при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. №27-00-177/24.08.2021 г. Относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 51888.24.36 по плана на с. Нова махала, общ. Николаево

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Анелия Георгиева, мл. експерт „ОС и ИД“

 

2. Докладна записка с вх. №27-00-178/24.08.2021 г. Относно: Предложение от Николай Дончев Кънев  - кмет на Община Николаево, относно вземане на Решение от Общински съвет Николаево, във връзка с кандидатстване по процедура BGLD-2.003 – Образование и грижа в ранна детска възраст

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

3. Докладна записка с вх. №27-00-172/05.08.2021 г. Относно: Удължаване на срока на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ)

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: И. Кишева, ст. експерт „Програми и проекти“

 

4. Докладна записка с вх. №27-00-170/05.08.2021 г. Относно: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2021 г. на Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

5. Докладна записка с вх. №27-00-171/05.08.2021 г. Относно: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2020 г. на Община Николаево

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

 

6. Докладна записка с вх. №27-00-175/18.08.2021 г. Относно: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Златко Генчев, главен счетоводител на Община Николаево

 

                7. Докладна записка с вх. №27-00-173/12.08.2021 г. Относно: Постъпило заявление за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                8. Докладна записка с вх. №27-00-174/12.08.2021 г. Относно: Постъпило заявление за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Вносител: Николай Кънев, Кмет на Община Николаево

Докладва: Ирена Петкова, гл. експерт „Бюджет и ЧР“

 

                9. Точка „Разни“

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ

Зам.- Председател на Общински съвет Николаево