Политика за защита на лични данни на община Николаево

Последна актуализация: 15.02.2019 г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,  ЕИК по БУЛСТАТ 123116940, в качеството си на публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.

Като администратор на лични данни, община Николаево прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме Вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.

Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 г.

С настоящото Съобщение за поверителност Ви информираме как ние от администрацията на община Николаево събираме, съхраняваме и обработваме Вашата лична информация и какви са Вашите информационни права.

1. Данни за контакт с нас.

Община Николаево, п.к. 6190,  гр. Николаево,  ул. Георги Бенковски № 9

тел: 04330 2040

e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net


2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните в Община Николаево.

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от община Николаево длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт: телефони: 0889 157084, 04330 2079,  електронна поща: gdpr@nikolaevo.net

За да упражните Вашите права, свързани с обработката на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: п.к. 6190,  Община Николаево, област Ст.Загора,  гр. Николаево, ул. Г. Бенковски № 9;
 • Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: п.к. 6190,  Община Николаево, област Ст.Загора,  гр. Николаево, ул. Г. Бенковски № 9;  .
 • Като изпратите своето искане за упражняване на права на e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

 

3. Каква лична информация получаваме.

Това съобщение описва в общи линии целите, категориите лични данни и категориите на получатели, на които предоставяме Вашите данни. То се отнася за всички физически лица, чиито данни обработваме, включително служителите на общинската администрация.

 

 4. Защо събираме и съхраняваме информация за Вас.

Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за Вас в изпълнение на публичните ни функции, съгласно законите, подзаконовите нормативни актове и решенията на Общински съвет Николаево.

Най – често обработваме лични данни:

 • За да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги.
 • Да осигурим функционирането на администрацията.
 • За да изпълним наше законово задължение, свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите.
 • За да подпомогнем работата на общинския съвет.
 • За да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица.
 • За да организираме образователни, културни, спортни и други събития на територията на общината.
 • За да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината.
 • За да осигурим реализирането на различни проекти, в които участва общината.
 • За да реализираме социални програми и политики на общината.
 • За да извършим статистически анализ на информацията.
 • За да получим Вашето мнение и ни помогнете да изградим представа за това как работим и  какво трябва да подобрим в нашата дейност.

Ако нямаме достатъчно информация или съгласие да използваме тази информация, може да не сме в състояние да ви предоставим услуга.

За повече подробности вижте:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

5. Какви лични данни обработваме.

Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме принципа „Необходимо да се знае“.

Видовете лични данни, които обработваме, са свързани с всеки конкретен случай и могат да включват, но не само:

 • Идентифициращи лични данни – трите имена, адрес, ЕГН, номер на лична карта,  възраст, семейно положение, родствени връзки и др.
 • Информация за трудова дейност, професионална биография.
 • Информация за връзка - телефонен номер, имейл адрес.
 • Визуални изображения, личен външен вид и поведение.
 • Банкови данни, имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества и др. 

Също така може да обработим някаква специална (чувствителна) информация, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само:

 • Данни за здравословното състояние.
 • Генетични данни.
 • Расов или етнически произход.
 • Политически убеждания.
 • Религиозни или други вярвания и др.

 

6. На какво основание обработваме лични данни.

Най-често ние обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое законово задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги; да изпълним наше законово задължение, свързано с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите; да подпомогнем работата на общинския съвет; да подпомогнем или осигурим защита на уязвими групи от хора или отделни лица; да организираме процеса по провеждане на избори и референдуми на територията на общината и др.

Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения между община Николаево и отделни лица.

В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели.

 

7. На кои лица обработваме лични данни.

В зависимост от целите, за които извършваме обработката, личните данни могат да бъдат, но не само:

 • На лица, които са подали искане за извършване на административна услуга, издаване на индивидуален административен акт.
 • Лица, чиито данни обработваме във връзка с изпълнение на договорно задължение.
 • Лица, участващи в различни социални проекти и при изпълнение на социални политики на общината, в образователни и културни дейности.
 • На лицата във връзка с организиране на избори и упражняване на избирателни права.
 • На лица, които сезират администрацията и Кмета на общината със заявления, жалби, предложения и други подобни искания, както и по повод на различни благотворителни инициативи.
 • На служителите в администрацията, на кандидатите за работа, на общинските съветници, на физическите лица, изпълнители по договори, на лицата по програми за временна заетост и др.
 • На лицата, попаднали в обхвата на зоните за видеонаблюдение в сградата на общината, отделните кметства и на обществените места с видеоконтрол, както и лицата, преминали през пропусквателния режим на сградата на община Николаево.

 

8.  Как съхраняваме Вашите лични данни.

Ние използваме предоставените от Вас или получени от друг лични данни, по начин който отговаря на законодателството за защита на данните. Ще се стремим да поддържаме точната и актуална информация и да не я държим за по-дълго време, отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние съхраняваме Вашите лични данни.

 

9.  Как споделяме Вашите лични данни.

Ние няма да разкриваме на никого, без Ваше разрешение никакви данни, които ни предоставяте, извън случаите, в които разкриването се изисква от закона или когато имаме основателна причина да смятаме, че не споделянето на информацията може да постави друго лице в риск. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това.

Ние предоставяме Вашите лични данни най-често на други публични органи /държавни, общински/, поради законово изискване за това.

Ние може да разкриваме данни и когато разкриването е необходимо за целите на предотвратяването и / или разкриването на нарушения или престъпления.

Ние няма да предадем за обработка никакви лични данни на трети лица, освен тези, които обработват информация от наше име и това ще стане само там, където е възможно, след като сме се уверили, че са предприети достатъчно стъпки за защита на личните данни от получателя и сме сключили с тях конкретно споразумение за това.

Можем да предадем Вашите данни извън Европейското икономическо пространство, но само ако е осигурено адекватно ниво на защита или подходящи гаранции за това.

Ние разкриваме чувствителни или поверителни данни, като например медицински данни,  само ако сме законово задължени или с Вашето предварително изрично съгласие.

Ние може да разкриваме информация, когато е необходимо, за да предотвратим риск от увреждане на дадено лице.

Ние ще Ви предоставяме допълнителна информация за това на кого споделяме Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.

 

10. Как защитаваме вашите лични данни.

Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури,

за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.

Разработили сме и прилагаме политики сигурност и процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни. Те дефинират нашите ангажименти и отговорности към личния Ви живот и обхващат редица области на информационната и технологичната сигурност. Ние предоставяме обучение на персонала, който обработва лична информация и предвиждаме дисциплинарна отговорност, ако се злоупотребява или не се полага правилна грижа за Вашата лична информация.

Извършваме оценки на поверителността при извършване на промени в процесите или системите, които съдържат Вашите лични данни. Оценяваме техническата сигурност на информационните ни системи.

Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били  оповестени неподходящо.  Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.

 

11. Какви са Вашите права.

По принцип Вие имате право да поискате от нас:

 • Да Ви предоставим информация за това какви данни обработваме за Вас.
 • Да ви предоставим копие на Вашите лични данни.
 • Да коригирате грешките в личните Ви данни и да ограничите обработката.
 • Да възразите срещу обработката, в зависимост от дейността и правното основание.
 • Да поискате изтриване на личните данни, в зависимост от дейността и правното основание.
 • Да оттеглите съгласието си, ако обработката се извършва на това основание.
 • Да бъдете информирани за автоматизираното вземане на решения, включително профилиране.

В нашето Съобщение за поверителност посочваме подробно Вашите права във връзка с конкретната обработка.

Когато е възможно ще се стремим да изпълним Вашето искане, но може да ни се наложи да съхраняваме или обработваме информация, за да спазим правно задължение или обществена задача.

Стремим се да гарантираме, че всички данни, които обработваме са верни. Възможно е да има ситуации, в които да откриете, че информацията, която съхраняваме, вече не е точна и имате правото да я коригирате.

  

Вие имате право да заявите достъп до Вашите лични данни, както и да получите копие от тях.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

 

12. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес:www.cpdp.bg ,  електронна поща: kzld@cpdp.bg или до компетентния Административен съд.

 

13.  Промени в това съобщение за поверителност.

Ние непрекъснато преглеждаме и актуализираме това Съобщение за поверителност, за да отразим промените в случаи на необходимост, както и да спазим промените в закона. Текущата версия е обозначена с датата "последна актуализация" в горната част на настоящото съобщение.