ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2050

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ – 2050

На основание на:
Закон за туризма - чл. 137, ал. 2

Условия за прекратяване на категория:

Категория на туристическите обекти (местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения) се прекратява при следните обстоятелства:

1. с изтичането на срока на определената категория;
2. по искане на собственика или на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването, а за сезонните обекти – в едномесечен срок;
5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория.
10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6 от Закона за туризма

 

Процедура:
1. Прекратяване на категория на туристически обект по т.2, 3, 5, 6, 7 и 8 се извършва с подаване на писмено заявление до Кмета на община Николаево и връщане на категорийната символика (удостоверение и табела).
2. Прекратяване на категория на туристически обект по т.1, 4, 8, 9 и 10 се извършва служебно от категоризиращия орган.

Във всички изброени по-горе случаи категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице. Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закон за туризма.
При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

Такси: За прекратяване на категория на туристически обект не се дължи такса.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/606c72c1-fcec-4110-b5f8-abdd8a05540c