ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ

 

Законно основание

Чл. 32 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

Определение

Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство.
Тя се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната. Декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството.

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган
Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от кмета на Община Николаево длъжностни лица от служба „Местни приходи“.
При откриване на наследството данъчнозадължените лица са наследниците по закон или завещание, Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законови представители.

II. Необходими документи
- Декларация по чл.32 от ЗМДТ, копие на удостоверение за наследници,
- Копие на данъчна оценка за недвижим имот, находящ се извън Община Николаево,
- Копие на извлечение от банка – по влогове и по кредити,
- Копие на удостоверение за застрахователна стойност на превозното средство,
- Копие на извлечение от баланс, ако наследодателя притежава дялово участие в търговски дружества.

III. Технологичен път на административната услуга
Декларацията се подава в служба „Местни приходи“ в ЦАОГ при Община Николаево. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси
За приемането и обработването на данъчната декларация не се изисква такса.