ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ

 

Законно основание: Чл. 14 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ)

 

Определение:
Данъчната декларацията се подава за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. Декларацията се подава при:
          - придобиване на недвижим имот, включително предоставяне на право на управление върху държавен / общински имот;
          - учредяване на право на ползване / концесия върху недвижим имот;
          - промяна на декларираното обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
          - подаване на коригираща декларация за декларирания имот.
Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или в шестмесечен срок от откриване на наследство, когато недвижим имот се придобива по наследство. Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

 

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган и задължени лица: Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от Кмета на Община Николаево длъжностни лица от служба „Местни приходи“. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец.

II. Необходими документи:
- Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
- копие на документа за придобиване;
- копие на удостоверение за наследници;
- копие на документа удостоверяващ промяната на обстоятелството.

III. Технологичен път на административната услуга: Декларацията се подава в служба „Местни приходи“ в Общинска администрация – гр. Николаево. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси: За приемането и обработването на данъчната декларация се изисква такса от 4 лв. – 2 лв. за попълване на служебната информация и 2 лв. за заверка.