Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган – 1994

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган – 1994

На основание на:
Кодекс на международното частно право (КМЧП) - чл. 117 и чл. 118;

Административно процесуален кодекс (АПК) - чл. 57.

 

Необходими документи:

· Заявление по чл. 118 от КМЧП до кмета на общината за признаване и допускане за изпълнение на чуждестранни решения и актове;

· Декларация по чл. 117, ал. 3 и ал. 4 от КМЧП;

· Документ за самоличност;

· Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;

· Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

· Удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение) - при необходимост;

· Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП за признаване на чуждестранни съдебни решения и актове;

 

Срок на изпълнение: до 14 дни

Срок на валидност: няма нормативно установен срок
 

Процедура по извършване на административната услуга:

Производството по признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове започва с подаване на искане до кмета на Община Николаево лично от лицето, за което се отнася или чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Искането включва: Заявлението до кмета на общината по чл. 118 от КМЧП, към което се прилагат: 1. документ за самоличност на заявителя (представя се само за удостоверяване на самоличността); 2. документите, изброени в чл. 119, ал. 2 и 3 от КМЧП, а именно: - препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал; - удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение) – при необходимост; - декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП.

След приемане на заявлението придружено с необходимите документи, специалист „ГРАО“ към Общинска администрация Николаево извършва проверка на представените от чужбина документи дали отговарят на изискванията на чл. 117 от КМЧП, оформени ли са съгласно изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и следва ли да бъде признато чуждестранното решение. Длъжностното лице извършва справка в съответните регистри и компютърният им еквивалент - Национална база данни "Население".

Признаването на чуждестранното съдебно решение означава, че общината е приела, постановената с решението промяна в гражданското състояние на лицето и същата трябва да бъде отразена в регистрите по гражданско състояние и в регистрите на населението по реда определен в Закона за гражданската регистрация. Длъжностното лице по гражданско състояние пристъпва към вписване на промяната в съответните регистри само след изричната резолюция на кмета на общината, че решението се признава и допуска за изпълнение.

При спор относно условията за признаване на чуждестранното решение се прави мотивиран писмен отказ, изготвен от юриста и подписан от кмета на общината. Този отказ е основание за предявяване на установителен иск пред Софийски градски съд.

Индивидуалният административен се получава от Центъра за административно обслужване на граждани, служба ГРАО.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/aaad77ed-e27d-4437-993e-2ee32fa55d07