Проект за изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на Община Николаево и проект на решение за промяна на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за дейност "Чистота" за 2022 г. - за обществено обсъждане

С този проект се изменя Наредба № 6 се определят местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно годишния размер на данък недвижим имот и се предлага проект на решение за изменение на такса битови отпадъци за юридически и физически лица за 2022 година по населени места в Община Николаево, приети с решение № 20 / 23.12.2019 г. на ОбС Николаево, и одобряване на новата план-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2022 г. в Община Николаево.

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, считано от датата на публикуване, Община Николаево, чрез настоящата обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil: obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване, стая  2

 

П Р О Е К Т

 

за  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, И РЕШЕНИЕ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАКСАТА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА   ЮРИДИЧЕСКИ   ЛИЦА   И ФИЗИЧЕСКИ ЗА 2022 г., ПО  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

Мотиви

 

към проект за  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно годишния размер на данък недвижими имоти и проект на Решение за изменение на Такса Битови Отпадъци  за  Юридически и Физически лица за 2022 г., по  населени места в Община Николаево, приети с решение № 20 / 23.12.2019 г. на ОбС Николаево.

 

От няколко години насам събираната такса битови отпадъци не е достатъчна за сметоизвозване, сметосъбиране и за поддържане на чистотата на обществените територии, което налага дофинансиране на услугата от страна на Община Николаево. Отделно от това, от 2022 г. доплащането за  сметището в Община Гурково, което се налага да ползваме поради липса на такова на територията на нашата община, се завишава от 82 лв. на 95 лв. за тон изхвърлени отпадъци. Почистването на уличните платна, тротоари, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, и нерегламентираните сметища допълнително натоварват бюджета на Община Николаево.

         Във връзка с това и предвид поскъпването на външните услуги, които Община Николаево ползва, годишния размер за всеки изхвърлен тон отпадъци се повишава.

След изготвяне на План-сметката за 2022 г. се установи, че събраните суми до момента не са достатъчни за покриване на разходите на Община Николаево, свързани с предоставяните услуги на населението.

         При направените разчети се достигна до извода, че е наложително и Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево да бъде изменена и допълнена.

 

2. Цели

Настоящият проект за изменение на Наредба № 6 за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево цели да бъдат събрани необходимите средства за извършваните услуги.

 

3.     Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба.

За  прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и

други средства.

 

4.     Очаквани резултати от прилагането на акта.

         С приемането на настоящия проект за изменение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево и проекта на Решението за изменение на Такса битови отпадъци за Юридически и Физически лица за 2022 г., ще се осигурят средства за извършваните услуги по сметосъбиране и сметоизвозване в Община Николаево.

 

5.     Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

         С предлагания проект за изменение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево и промяната на такса битови отпадъци ще се подобри предлаганата услуга на населението.

        

         Предвид всичко гореизложено предлагаме на Вашето внимание по-долу изписания проект за Решение.

  

 

Проект за Решение

 

         1/. за  изменение на Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, в частта й относно ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,

         2/. за  ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАКСАТА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ  ЗА   ЮРИДИЧЕСКИ   ЛИЦА   И ФИЗИЧЕСКИ ЗА 2022 г., ПО  НАСЕЛЕНИ  МЕСТА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, приети с решение №20/23.12.2019 г. на ОбС Николаево и

         3/. за одобрява План-сметка за:

- размера на приходите от такса битови отпадъци през 2022 г.,

- необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година в Община Николаево

 

         На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 1, ал. 2, във вр. с чл. 1, ал. 1, и чл. 9 във вр. с чл. 66, ал. 1, чл. 67, ал. 2, и чл. 69, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси, и на основание чл. 12, ал. 1 от НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, Общински съвет Николаево

 

РЕШИ:

 

           1. Изменя текста на чл. 15 от Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево, относно определяне на годишния размер на данъка върху недвижимите имоти за физически и юридически лица за 2022 година на Община Николаево както следва:

„чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 3.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“.

 

           2. Определя годишен размер на такса битови отпадъци за физически и юридически лица за 2022 година по населени места, пропорционално върху основа – по-високата стойност, между стойността на данъчната оценка на имота на собственика и отчетната стойност на недвижимите имоти на юридическите лица, както следва:

 

 гр. Николаево:

За юридически лица: - 11.0 промила, в т.ч.

-  7.5 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  1.0 промил за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

- 2.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За физически лица : - 10.0 промила, в т.ч.

-  6.5 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  1.0 промил за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  2.5 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Нова Махала

За юридически лица : - 14.0 промила, в т.ч.

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

За физически лица : - 13.0 промила, в т.ч.

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Едрево

За юридически лица : - 14.0 промила, в т.ч.

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За физически лица : - 13.0 промила, в т.ч.

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

с. Елхово

За юридически лица : - 14.0 промила, в т.ч.

-  8.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За физически лица : - 13.0 промила, в т.ч.

-  7.0 промила  за сметосъбиране и сметоизвозване;

-  3.0 промила за обезвреждане в депата за битови отпадъци;

-  3.0 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

 

 

         3. Одобрява План-сметка (Приложение № 1) за

- размера на приходите от такса битови отпадъци през 2022 г.,

- необходимите разходи по осигуряването на съдове за съхранение, събиране, извозване и обезвреждане в депата на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година в Община Николаево.

 

Приложение № 1

 

П Л А Н   -  С М Е Т К А

за предстоящите приходи и разходи на дейност ”Чистота”

 в община Николаево през 2022 година

                              

Наименование

Сума

лв.

 

Приходи

206600,00

 

Преходен остатък

20000,00

1.

Приходи от жилищни имоти

48560,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

36918,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

6697,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4945,00

2.

Приходи от нежилищни имоти

55827,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

42495,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

8501,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4831,00

3.

Приходи от жилищни имоти

45769,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

29759,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

11320,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

4690,00

4.

Приходи от нежилищни имоти

36444,00

 

а/сметосъбиране и сметоизвозване

23867,00

 

б/обезвреждане битови отпадъци в депата

9665,00

 

в/чистота на териториите за обществено ползване

2912,00

 

 

 

 

Разходи

206600,00

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

63000,00

1.1

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване

48000,00

1.2

Съдове за битови отпадъци

15 000.00

2.

Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения

123600,00

2.1

Разходи за предадени отпадъци за обезвреждане чрез депониране

31000,00

2.2

 Отчисления по чл. 60 от ЗУО на тон депониран отпадък

      1400,00             

2.3

Отчисления по чл. 64 от ЗУО на тон депониран отпадък

  91200,00

3.

Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др.територии от населените места, предназначени за обществено ползване и нерегламентирани сметища

 

 

20 000,00

 

Съставили : Дир. Дирекция ФСДМП…………                                             Гл. спец ЗЕОЧ.        

                                                                                / Д. Петкова /                                                          /М. Драгнева/


********************************************

Повече в раздел "Общински съвет", секция "Проекти на нормативни актове".

Проектът е качен за обсъждане и в Портала за обществени консултации"