Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещ частична отмяна на текстове от норми в Наредбата – за обществено обсъждане

Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. второ във връзка с ал. 2 от Закона за нормативните актове, в качеството си на съставител на проекта определям срок от 14 дни, считано от 08.12.2022 г., Общински съвет Николаево чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obsavet@nikolaevo.net или в деловодството на Об С Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 2, стая 2. Позовавам се на минимално определения законов срок, приемайки че се касае до изключителен случай (приключване на календарната година)

 

МОТИВИ

 

изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещо частична отмяна на текстове от норми в Наредбата

 

I.                МОТИВИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБАТА:

 

В деловодството на Общински съвет Николаево бе депозирана писмо № 4559/24.11.2022 г. на Окръжна прокуратура Стара Загора. Сочи се, че в резултат на извършена проверка по пр. пр. № 501/2022 г. – 02 на ВАП е установено, че в норми от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, приета с Решение № 11/23.12.2003 г. и посл. изм. с Решение № 206/25.02.2021 г. са констатирани противоречия с норми от закона – ЗМДТ.

Визират се чл. 14, ал. 4, т. 2 „Изм. с Реш. № 194 от 28.01.2021 г./ Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до кмета на общината“ и чл. 14а, т. 3 „/Изм. с Реш. № 161 от 29.10.2020 г./ Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до кмета на общината.

В случая на резултат на административното регулиране се въвежда ограничение относно срока на деклариране на определени обстоятелства, като същото противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл. 71, т. 1 от ЗМДТ.

                        Нормите на чл. чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 3 в частта „….до 31.10. на предходната година……“; от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево се явяват незаконосъобразни, те следва да бъдат отменени в тази част, тъй като не са съобразени с материалния закон. Цитираните норми са съобразени с актуалната редакция на чл. 71, но тя не е влязла още в сила.

НСОРБ е направило проверки и счита, че въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, се дължи на погрешно прилагане на чл. 71 от ЗМДТ, които ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Към момента, до влизането в сила на измененията на чл. 71 от ЗМДТ, извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 88/2017 г.) следва да се прилага предходната редакция на чл. 71 от ЗМДТ (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или непредоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.

 

II.             ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

 

Предложената промяна не изисква обезпечаване с допълнителни финансови или други средства.

 

 

III.           ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ – съответствие на Наредбата със законодателството на РБ и Европейския съюз.

 

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 2, пр. второ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т .6 и т. 8 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Николаево следния

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

                        Отменя като незаконосъобразни нормите на чл. чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т. 3 в частта „….до 31.10. на предходната година……“; от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево.

 

 

 

 

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА /п/

Христо Нейков – Председател на ОбС Николаево