Проект за отмяна на Наредба № 27, за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане

УВЕДОМЛЕНИЕ

 На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона на нормативните актове, чрез настоящето публикуване Общински съвет Николаево уведомява за изготвен

  Проект за отмяна на Наредба № 27, за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение №195 от 31.10.2017 г. на Об С Николаево.


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.04.2021 г. до 08.05.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект и мотивите към него, касаещи отмяна на Наредба№ 27, за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево.

Мнения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Николаево, на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, ст. 2 или на еmail: obsavet@nikolaevo.net


МОТИВИ

 

към проект за отмяна на Наредба№ 27, за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево,  

 

В Общински съвет Николаево постъпи Докладна записка от Николай Дончев Кънев, кмет на Община Николаево с вх. №27-00-71/25.03.2021 г. Относно: приключване на делото с Фондация „Гринберг“, след постановяване на РЕШЕНИЕ № 3013 от 08.03.2021 г. на Върховния административен съд на Република България - Седмо отделение, по адм. дело 12051/2020 г. по описа на ВАС, образувано по жалба на Общински съвет Николаево срещу РЕШЕНИЕ № 357 от 14.09.2020 г., постановено по адм.д. 143/2020 г. по описа на Административен съд – Стара Загора, с което е ОТМЕНЕНА Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение №195/31.10.2017 г. на Общински съвет Николаево.

С Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево, приета с Решение №195/31.10.2017 г. на Общински съвет Николаево, се предоставят определени облекчения за лицата с увреждания при паркиране на превозни средства на територията на Община Николаево.

 

Независимо от това, че с наредбата се предоставят облекчения за тези лица, при което наредбата е изцяло в полза на заинтересуваните лица с увреждания, съдът споделя формалните доводи на Фондация „Гринберг“, че преди приемането й, текстът на наредбата е следвало да бъде съгласуван с Агенцията за хората с увреждания, в качеството си на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, която осъществява държавната политика за интеграция на хората с увреждания, дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове в тази сфера.

Съдът приема, че „задължителността на становището е установена както в отменения ЗИХУ (отм.), така и в новия ЗХУ от 2018 г., а и е в съответствие с принципа за „съгласуваност“, регламентиран в чл. 26, ал. 1 ЗНА“

Съдът приема, че доколкото в чл. 15, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА е регламентирано задължението на органа, отговарящ за изготвянето на законопроекта, да го изпрати заедно с мотивите на заинтересуваните министерства, ведомства или обществени организации, а в чл. 8, т. 4 ЗИХУ (отм.) е установено даването на задължително становище от Агенцията, е допуснато нарушение на административнопроизводствените правила, обуславящо отмяна на акта на основание чл. 146, т. 3 АПК.“.

По така изложените съображения, АС - Стара Загора е отменил оспорения нормативен административен акт. 

Върховният административен съд споделя мотивите на първоинстанционния съд и оставя в сила решението.

Съдът не възприе изложените от страна на съвета доводи, че не е налице соченото нарушение на процедурата, а и дори да е налице, същото е несъществено, още повече, че с наредбата се предоставят единствено облекчения за заинтересуваните лица с увреждания при паркиране на превозни средства на територията на Община Николаево, при което същата е изцяло в тяхна полза. Съдът не възприе и наличието на съдебна практика по идентични казуси в обратния смисъл.

За последните година и половина Наредба №27 на Общински съвет Николаево бе подложена на едно активно процесуално-съдебно въздействие. Това е видно от Портала за достъп до съдебни дела Административен съд-Стара Загора

 

Затова по изложените мотиви, се налага да се отмени като незаконосъобразна Наредба №27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево (приета с Решение №195/31.10.2017 г.)

II. Цели, които се поставят с изменение на Наредбата.

- Съответствие между разпоредбите в Наредба №27, за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево и разпоредбите на Закон за хората с увреждания и Конституцията.

 

III. Очаквани резултати от прилагането

            - Избягване на противоречието между разпоредбите на местния подзаконов нормативен акт, с действащото законодателство.

            - Избягване нарушения на материалния закон.

            - Приемане на законосъобразни решения от Об С Николаево.

            - За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими финансови и др. средства.

 

Всичко гореизложено налага отмяна Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево,

 

 

ПРОЕКТ

за отмяна на Наредба № 27

за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево,

 


Юсеин Юсменов

Председател на Об С Николаево