ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

за периода 2017 – 2020 година

 

I.                   ВЪВЕДЕНИЕ

 

     Със Закона за защита на животните (ЗЗЖ) се възлага на общините да разработват програми за овладяване на популацията от безстопанствени кучета.

     Настоящата програма е изготвена на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от  ЗЗЖ и обхваща периода 2017 – 2020 година.

    Разработването на настоящата програма се налага поради това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични), че досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните се оказват недостатъчни и поради това, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение.

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА

 

  1. Описание на проблема

 

Големият брой безстопанствени кучета води до:

- пренасяне на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

-  много хора се страхуват от кучета;

-  животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;

-  през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

-  тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;

-  неефективните мерки за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение;

-  кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

-  много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

 

2. Причини за наличието на безстопанствени кучета:

2.1. Недостатъчен контрол върху популацията на домашните кучета:

Популацията на безстопанствените кучета е пряко свързана с увеличаване на броя на домашните кучета и липсата на контрол за тяхното размножаване, както и изоставянето им от страна на собствениците. Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда  2 пъти годишно, средно от 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета.  Подобна е ситуацията и с кучетата, които се отглеждат в индустриалните зони и строителните обекти, крайградските квартали. Констатирана е недобра информираност на гражданите от ползите от кастрацията на домашните любимци.

Безотговорното отношение на част от хората към поколението на техните кучета – домашни любимци, допускане на безконтролно размножаване и изоставяне на кучетата – пазачи са основна  предпоставка за увеличаване популацията на безстопанствени кучета. 

 Съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните собствениците на кучета, които поставят микрочип на своето куче, са освободени от данък за първата година от неговото поставяне. Ако кучето е кастрирано, собственикът се освобождава от такса по чл. 175 от ЗВД, но е задължен да го регистрира. 

Съществуването на безстопанствени кучета в дадено населено място се благоприятства също от осигуряването на хранителен ресурс, вода и подслон.

Проблемите с безстопанствените кучета поляризират общественото мнение в България. От една страна пострадалите граждани изискват бързо и радикално решаване на проблема, от друга любителите на животни и природозащитни организации поставят въпроса за хуманно отношение към животните.

Необходимо е да се приложат научни мерки, които са доказали своята ефективност за справяне  с проблема в редица страни. 

            Друга негативна практика е храненето на  голям брой безстопанствени животни от едно и също лице, което не е в състояние да се грижи за тях в дома си. В резултат на това, кучетата биват оставяни без контрол върху тяхното поведение и без да им се осигуряват необходимите медицински грижи – ваксини, медикаменти и редовни прегледи.

2.2.      Отсъствие на единна национална електронна база данни за регистрираните и микрочипирани:

2.2.1. Домашни кучета и техните собственици.

2.2.2. Обработени безстопанствени кучета.

       Резултатите от регистрацията на домашните любимци показват, че ветеринарните клиники и кабинети не изпълняват изискването на чл. 174, ал. 4 от ЗВД, който ги задължава да регистрират животните в информационната система на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и да предоставят ежемесечно информацията на общината по местонахождение на клиниката или кабинета. Това възпрепятства проследяването на ситуацията и набавянето на коректна и актуална информация за броя и състоянието на животните. Не е налице възможност да се оцени доколко ефективни са действията на отделните общини по кастрацията и намаляването на популациите от бездомни кучета на тяхна територия.

2.3. Нормативната уредба:

2.3.1.Съществуващата законова регламентация не позволява да се формира национална политика и цел за постигане на стройна система от мерки, която да допринесе за решаване на проблема в цялост;

2.3.2. Липсва законово уреден механизъм за контрол на национално ниво върху изпълнението на общинските програми за намаляване на популациите на безстопанствени кучета, както и система за отчитане на резултатите от приложените мерки;

2.3.3. Няма ясни гаранции за добра координация в действията на БАБХ, общините и неправителствените организации за защита на животните.

 Прилагат се различни подходи в отделните общини, което не води до постигане на задоволителни резултати на национално ниво, а именно подобряване здравето и благосъстоянието на населението, намаляване броя на  безстопанствените животни и съответно намаляване на риска от разпространението им. Във връзка с това е необходимо разработването на единна, национална стратегия за овладяване на популацията от безстопанствени кучета, по хуманен начин, без да се нарушават принципите заложени в сега действащият Закон за защита на животните.

Предприета е  законодателна инициатива  от МЗХ за изменение на  Закона за защита на животните. След приемането му ще бъде изготвена Национална програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета.

 

2.3.4.      С решение на общинския съвет е приета и се прилага:

        - Наредба за  придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Николаево.

 

3.            Регистрация и контрол на домашните кучета:

 

Общинска администрация трябва да поддържа регистър на  домашните кучета.   Регистрацията и трайната маркировка /медальон / на домашни кучета се извършва съгласно ЗВМД и Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево. Регламентиран е редът за подаване на декларация по образец в общината от собствениците на кучета с постоянен адрес в населените места на община Николаево.

Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД.

За успешното изпълнение на Програмата е необходимо да се разполага с точна информация както за броя на безстопанствените кучета, така и за броя на домашните кучета на територията на общината. Често пъти нежеланите домашни животни са потенциални скитащи по улиците. Въпреки упражнявания контрол от страна на общинската администрация все още броя на нерегистрираните кучета е голям.
Законът за ветеринарномедицинската дейност и Законът за защита на животните регламентират двете стъпки за регистрация на домашните кучета:

Ветеринарна регистрация – тя се извършва по реда на чл.174 от ЗВМД. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса по чл. 175, ал. 1от ЗВМД. При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип, които съдържат идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община.

Административна регистрация – тя се извършва в общината по ЗМДТ.  В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. Изисква се от собственика на кучето заплащане на “такса за притежаване на куче”, освен в случаите когато кучето не е освободено по закон от заплащане на тази такса.

          Необходимо е да бъде осъшествяван обмен на информация между ветеринарните лекари и общината и да се засили контролът от страна на администрацията и на ветеринарните лекари по реда на глава пета, раздел ІІ от ЗЗЖ.

          Необходимо е пълното съдействие от страна на лицензираните ветеринарни лекари на територията на общината за стриктно изпълнение на задължението по чл.174, ал.4 от ЗВМД да изпращат в общината ежемесечна информация за регистрираните от тях домашни кучета. Те са специалистите, които заедно със служителите на общината, най-компетентно могат и би трябвало да информират и запознават собствениците на домашни кучета и тези които желаят да отглеждат куче-компаньон с особеностите на вида, начина за отглеждането му, ангажиментите, които по закон трябва да изпълняват, както и действията които наказва закона.
Необходимо е да се разяснява на хората необходимостта от кастрацията,
кастрираните домашни кучета се освобождават от “такса за притежаване на куче”.
Полезната информация, която биха могли да изготвят по поставените по-горе и други въпроси, ще се поставя на интернет страницата на общината.

Необходимо е да се създадат условия за собствениците на домашни кучета за задължителна регистрация и кастрация на своите домашни любимци. Създаване на условия за образователни и разяснителни дейности, които общинската администрация ще предостави за домашните кучета, собствениците им сами да започнат да полагат повече грижи за своя любимец, да се интересуват повече за болестите и заразите които пренасят, да се запознаят с нормативните изисквания към тях като собственици на домашни кучета, да се съобразяват с тези изисквания и да ги спазват, като по този начин ще бъдат и по-добре информирани, ще научат за ползата от кастрацията (за здравния статус на животното и за отпадане ангажимента от заплащане на “такса за притежаване на куче”) и пр.

 

4.            Кастрация на безстопанствените кучета:

Ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета се осъществяват в регистрирани подвижни или стационарни амбулатории от общините или организациите за защита на животните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните. Приоритетно се обработват женски кучета.

         Обработката се извършва на принципите на масова кастрация по квартали и населени места и във връзка с молби и сигналите на граждани.

        Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на животните. При обработка на оплакванията ще се изяснява на място проблема, като се спазва принципа “Сигурност на хората при същевременен ефект за намаляване популацията на уличните кучета чрез кастрация”.

       Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2 от Закона за защита на животните.

      Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от Закона за защита на животните.

За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл.47 ал.1, 2, 3, 6, 7, 8 от Закона за защита на животните.

        За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя констативен протокол..За обработените кучета се води регистър.

 

5.            Осиновяване на безстопанствени кучета:

Всеки приют разработва и приема схема за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за осиновяване, съгласно чл.41, ал.6 от ЗЗЖ;                   Кучетата, настанени в приют, след обработването им, се предоставят безвъзмездно на гражданите, които желаят да ги осиновят и отглеждат, като ги регистрират по чл.174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и изискванията на чл.9 от общинската  Наредба за  придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета. Последна промяна: Разглеждания: 787