ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ – 2116

ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ – 2116

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 190; чл. 191

Необходими документи:
Документ за собственост
Копие от предходна скица
Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице

Срок на валидност: До провеждане на отчуждителни процедури за отваряне на улица по влязъл в сила ПУП – ПР.


Място: Център за административно обслужване към Общинска администрация – Николаево.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/expropriation-compensation/01a71f65-a58f-480c-851d-b576a5d9c331