Проверка за спазване на определената линия на застрояванае, заснемане, нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 2097

Проверка за спазване на определената линия на застрояванае, заснемане, нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 2097

 

На основание на:
Закон за устройство на територията – чл. 74, ал. 2

Необходими документи:

Заявление по образец 
Геодезическо заснемане

Копие от виза за строеж

Протокол образец 2

Разрешение за строеж (влязло в сила) – копие

Забележка: При необходимост могат да бъдат изискани и допълнителни документи.

Срок на изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: няма

Процедура по предоставяне на услугата:

Прием на заявлението с приложените документ в ЦАОГ на Общинска администрация Николаево

Завеждане в деловодната система и насочване на преписката към Дирекция „Общински дейности и Устройство на територията“,
Специалист „Кадастър и регулация“ проверява валидността на предоставените от заявителя документи и извършва услугата. При установяване на несъответствие в представените документи, до заявителя се изпраща писмо с покана да предостави необходимите или коригирани документи. Срокът на изпълнение на услугата в този случай се удължава с поставения срок за отстраняване на несъответствието. Съставя се документ по образец с информацията по заявената услуга, който се подписва от специалиста. Документът се получава от ЦАОГ по избран от заявителя начин.
 

Техническа такса: няма


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/5f50a79b-49cd-4ab8-9b21-0f5f5151f6c1