Публичен търг - обявление

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

по Заповед № 79 / 25.04.2016 г.

 

I. На основание Заповед № 79 / 25.04.2016 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване както следва:

 

 

      Отдаване под наем на следния общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 51648.27.5 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка двадесет и седем точка пет) с площ 4,005 дка. (четири декара и пет квадратни метра).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: I Х (девета).  Номер по предходен план: 027005 (нула две седем нула нула  хула пет) в землището на гр. Николаево, общ. Николаево, местност „Григорица”.Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 70 / 26.01.2004 г. Начална тръжна цена 76,10 лв (седемдесет и шест лева и десет стотинки) - годишна наемна цена за имота.

ІІ.  Търгът ще се проведе на 25.05.2016 г., както следва:

-         Отдаване под наем на общински имот   от  – 10:00 часа

в сградата на Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, обл. Стара Загора, ул. „Георги Бенковски” № 9, ІІ-ри етаж, Заседателна зала.

III. Депозит за участие в търга  – 10 % от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на Община Николаево в срок до 20.05.2016 г.

IV. Тръжни документи се закупуват в срок 20.05.2016 г., в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, срещу заплащане на невъзстановими 30,00 лв., внесени в касата на Община Николаево или по сметка BIC – UNCRBGSF – Уникредит Булбанк АД, клон Казанлък; IBAN – BG18 UNCR 9660 8484 1132 13, код за вид плащане – 44 70 00.

V. Оглед на имота – всеки работен ден от 8.00 до 13.00 часа срещу документ за платена тръжна документация. 

VI. Заявленията за участие в търговете се подават в стая № 1 в сградата на Общинска администрация Николаево, запечатани в непрозрачен плик, като краен срок за подаването им е 20.05.2016 г., 17.00 часа.

        За справки: служба „Общинска собственост“ при Общинска администрация гр. Николаево, стая 1, ет. 2      тел. 04330 / 20-40