Регистър на издадените удостоверенията за въвеждане в експлоатация през 2023