Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ (за несъвместимост) от служителите на Община Николаево - към 31.12.2020 г.