Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (имущество и интереси) от служителите на Община Николаево - към 31.12.2020 г.

Към 31.12.2020 г. всички дължими по ЗПКОНПИ декларации  са подадени в срок. Няма лица, подали декларации след срока. Няма лица, неподали декларации.