Регистър за издадените разрешение за строеж през 2021 г.