Решение на ОбС Николаево № 348 от заседание, проведено на 18.05.2022 г., Протокол № 37

РЕШЕНИЕ

348

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 18.05.2022 г.

с Протокол № 37

 

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Николаево в комисията по чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения за изработване на областна здравна карта за област Стара Загора

 

Мотиви:

            В Общинска администрация Николаево е депозирано писмо изх. № 08-00-473 / 29.04.2022 г. (наш вх. № 03-00-68 / 29.04.2022 г.) от проф. Асена Сербезова – Министър на здравеопазването, за предстояща актуализация на Националната здравна карта. Чрез нея се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната здравноосигурителна каса и на районната колегия на Българския лекарски съюз, по едни представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на всяка община в съответната област. Комисията се председателства от Областния управител.

Съгласно чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, представителите на общините се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Ето защо Общински съвет Николаево следва да определи представител на Общината, който да бъде част от комисията, назначена от министъра на здравеопазването, за изработване на здравна карта за област Стара Загора. На основание взетото решение ще бъде издадена заповед за определяне на служителя и неговите задължения по отношение изготвянето на областната здравна карта на обл. Стара Загора.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Николаево

 

 

РЕШИ:

 

1. Определя Пенка Василева Генчева – ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“ в Общинска администрация Николаево, за представител на Община Николаево, който да бъде включен в състава на областната комисия по чл. 29, ал. 3 от ЗЛЗ за изработване на областна здравна карта на обл. Стара Загора.

2. Възлага на Кмета на Община Николаево да издаде заповед, съобразена със задълженията на определеното по т. 1 лице, регламентирани в Закона за лечебните заведения.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

3.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

4.

Илия Рашев Рашев

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж. Румяна Димитрова Чергеланова

отсъства

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юлиан Сашев Атанасов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Председател Общински съвет-Николаево