Решение на ОбС Николаево № 45 от извънредно заседание, проведено на 29.02.2024 г. и Протокол № 7 от заседанието

РЕШЕНИЕ

№ 45

 

 

Взето на извънредно заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.02.2024 г. с Протокол № 7

 

 

ОТНОСНО: Предложение на Председателя на Об С Николаево с вх. № 05-00-61 / 28.02.2024 г. – ново обсъждане на Решение № 32 /30.01.2024 г., в частта по т. 7.

 

 

Мотиви:

Със Заповед № АК-01-ЗД-3 /13.02.2024 г. на Областния управител на област Стара Загора, на основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), областният управител връща Решение № 32/30.01.2024 г. за ново обсъждане, в частта по т. 7, като незаконосъобразно.

След като се запознах със Заповедта и действащото към момента законодателство намирам за установено следното:

Изложените от областния управител мотиви намирам за убедителни и правно обосновани.

Действително, по изложените от областния управител съображения, Решение № 32/30.01.2024 г. в частта по т. 7 се явява като незаконосъобразно.

Общинският съвет разполага с правомощието да определи условията и реда за отдаване под наем на земите от ОПФ, включително и наемната цена. Това Решение е в кръга на нашата материална компетентност, но при условия да не допускаме нарушения на материалния закон. В конкретния случай при отработването на т. 7 от атакуваното решение Об С Николаево се е позовал на средно годишно рентно плащане за землищата в община Николаево. Съгласно нормативно определеното изискване по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, цената на наема следва да бъде определена по пазарен механизъм, с пазарни оценки определени от лицензиран оценител, които към момента на приема на атакуваното решение липсват.

 

Воден от горното и на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.      Отменя т. 7 от Решение № 32/30.01.2024 г. на Общински съвет Николаево;

 

2.      Да бъдат предприети необходимите действия относно изготвяне пазарни оценки на имотите, предмет на Решение № 32/30.01.2024 г. на съвета, след което кметът на общината да внесе съответното предложение за определяне наемните цени на същите.

 

 

 

           

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Анелия Николаева Динева

Х

 

 

2.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

3.

Борис Иванов Колев

Х

 

 

4.

Иван Димитров Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

7.

Методи Пейчев Стоянов

отсъства

 

 

8.

Николай Веселинов Петров

Х

 

 

9.

Петя Илиева Станева

Х

 

 

10.

Румен Белчев Илиев

отсъства

 

 

11.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

12.

Щилиян Велинов Велинов

отсъства

 

 

13.

Николай Дончев Кънев

Х

 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против – няма, въздържали се – няма

 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ                                      

Председател Общински съвет-Николаево