Решения на ОбС Николаево № № 372-378 от заседание, проведено на 28.07.2022 г. - Протокол № 40

РЕШЕНИЕ

372

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

            ОТНОСНО: Включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, обл. Стара Загора, в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2022/2023 година.

Мотиви:

Съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища, актуализирането на Списъка се осъществява ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на общинския съвет. По смисъла на чл. 2 на ПМС № 128/29.06.2017 г., Средищно училище е държавно или общинско училище - начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище, което да организира задължително и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО, чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС №128/29.06.2017 г., списъкът на Средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общински съвет, като предложението се внася до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във вр. с чл. 53, ал. 2 във вр. с ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ПМС №128/29.06.2017 г., Общински съвет – Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, с данни съгласно Приложение № 1, да бъде включено в списъка на средищните училища, приеман от Министерски съвет на Република България, по предложение на министъра на образованието и науката, по реда на чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, като средищно училище, обхваща учениците завършили начална училищна степен на образование от началните училища – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

 

3. Възлага на кмета на общината да направи съответните постъпки пред Министъра на образованието и науката, за предлагане по съответния ред, включването на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево в списъка на средищните училища.

 

 

Приложение № 1

 

Относно: Включване на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора в Списъка на Средищните училища в Република  България

 

1.      Наименование на училището и адрес:

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора, бул. „Св. Св. Кирил и Методий”№ 13

2.      Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на Средищните училища

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево е единственото основно училище на територията на Общината.

В него през учебната 2022/2023 г. ще се обучават 352 ученици от І доVІІ клас. В Основното училище се обучават ученици от трите Начални училища от селата Нова Махала, Едрево и Елхово, намиращи се на 3,6,11, км. от Основното училище. За всички ученици от І до VІІ клас е организирана целодневна организация на учебния процес. Училището разполага с необходимия материален, организационен и кадрови ресурс за успешно обучение на учениците от Началните училища.

3.      Сведение за броя на обучаваните ученици от населените места

~Начално училище „Св. св. Кирил и Методий” – село Нова Махала – 22 ученици;

~ Начално училище „Братя Жекови” – село Елхово- 11 ученика

~  Начално училище „Васил Левски” – село Едрево- 17 ученика

            4.Информация за осигурения транспорт - съгласно чл.5 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за пътуващите ученици до средищното училище се осигурява безплатен транспорт. МОН е отпуснал два автобуса, с който е организирано безопасното транспортирането на учениците.

            5. Информация за осигуреността и организацията на столовото хранене

            ~ Училището разполага с необходимата база за столово хранене и е осигурено обедно хранене.

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

373

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

            ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2022/2023 година

Мотиви:

В общинска администрация постъпиха искания от директорите на началните училища: „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Махала” - Вх. № 23-00-35 /06.07.2022 г., „В. Левски”, с. Едрево - Вх. № 23-00-36/08.07.2022 г., „Братя Жекови”, с. Елхово - Вх. №23-00-39/13.07.2022 г., за разкриване на маломерни и / или слети паралелки за учебната 2022/2023 година.

Поради изложената с нарочните искания необходимост и на основание чл. 21, ал. 2, чл.17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във вр. чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, във вр. с чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование – приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., обн. ДВ бр. 81 от 10 октомври 2017 г., Общинския съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава за учебната 2022/2023 г., маломерни паралелки както следва:

 

1. НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Махала:

- една маломерна паралелка - 15 / петнадесет/ ученика, от които - 3-ти клас 7 / седем / ученика; 4-ти клас - 8 / осем / ученика;

 

     ІІ. Утвърждава за учебната 2022/2023 г., слети паралелки както следва:

 

1. НУ „Васил Левски”, с. Едрево:

- една слята паралелка - 16 / шестнадесет/ ученика, от които 1-ви клас – 9 ученика, 2-ри клас -7 ученика;

- една слята паралелка - 16 / шестнадесет/ ученика, от които 3-ти клас – 10 ученика, 4-ти клас - 6 ученика;

 

2. НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Нова Махала:

 

- една слята паралелка - 18/ осемнадесет/ ученика, от които 1-ви клас – 11 ученика, 2-ри клас -7 ученика;

 

1. НУ „ Братя Жекови” с. Елхово:

- една слята паралелка - 10 / десет / ученика, от които 3-ти клас – 3 ученика, 4-ти клас -7 ученика;

- една слята паралелка - 8 / осем / ученика, от които 1-ви клас – 5 ученика, 2-ри клас - 3 ученика.

 

ІІІ. Финансирането на маломерните и слетите паралелки до края на учебната 2023 година да се осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко училище.

 

ІV. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2023 година да се гарантира с делегираните бюджети на общинските училища, с разпределение на допълнителните компоненти по формулата на общообразователните училища.

 

 Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************************************************

374

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

            ОТНОСНО: Одобряване на извършени разходи за командировки в страната на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет за второ тримесечие на 2022 година

 

Мотиви:

Съгласно чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировки в страната, разходи за командировки на Кмета на Община Николаево и Председателя на Общински съвет се изплащат въз основа на представени разходооправдателни документи, изискващи се по тази наредба. След изтичането на всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от общински съвет.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. са осъществени общо две командировки, от Кмета на Община Николаево, за които е представен съответния отчет. Изплатени са общо 50,00 лв., от които 50,00 лв. за дневни разходи, съгласно Наредба за командировките в страната.

За периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. няма осъществени командировки, от Председателя на Общинския съвет.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява извършените от Кмета на Община Николаево разходи за командировки в страната, извършени през второто тримесечие на 2022 г., в размер на 50,00 лева, отчетени като разход по Функция „Общи държавни служби, Местна дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 10-51 „Командировки в страната“.

ü  За дневни – 50,00 лв.

  

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

375

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

            ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпи Докладна записка с изх. № 29 / 18.07.2022 г. от кмета на с. Едрево, общ. Николаево, обл. Стара Загора. Към нея е приложен Препис – извлечение от акта за смърт на лицето Петър Стоянов Петров, бивш жител на същото село, починал на 03.07.2022 г.

В заявителския материал е посочено, че лицето е било крайно бедно, живеело е в недоимък и нищета. Твърди се, че починалият няма близки и роднини и погребението е било организирано от кметството.

Обичайните разноски по едно такова християнско погребение са около 300 /триста/ лева. Тези средства са осигурени от кмета Неделчо Миланов и следва да му бъдат възстановени. Със случая е запознат кмета на общината г-н Кънев.

 

Приемам стореното за важно и отговорно, напълно адекватно към случилото се, поради което и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево отпуска 300 /триста/ лева на кмета на с. Едрево, г-н Неделчо Радославов Миланов за направените от него разходи по погребението на бившия жител на същото село г-н Петър Стоянов Петров.

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

376

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Руси Митков Русев, по така направеното предложение.

 

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

377

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Асен Иванов Михайлов от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 200 /двеста/ лева.

 Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

378

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2022 г. с Протокол № 40

 

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И: 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на г-н Кънчо Еленков Курбанов от гр. Николаево, общ. Николаево в размер на сумата от 300 /триста/ лева. 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които за – 12, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево