Решения на ОбС Николаево №№ 380-386 от заседание, проведено на 25.08.2022 г., Протокол № 42

РЕШЕНИЕ

380

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

 

            ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в приетото Решение № 360, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39, с което се одобряват и приемат инвестиции извършени от оператора по В и К през 2021 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с „Асоциация по ВиК“. Същите инвестиции съгласно чл.19, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) са публична общинска собственост и следва да се заведат в баланса на Община Николаево.

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет е входирано писмо с изх. № АВиК-АП-03-14-[2]/16.08.22 г. на председателя на АВиК – Стара Загора, с което се констатира наличието на явна фактическа грешка в приетото Решение № 360, взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с Протокол № 39, с което се одобряват и приемат инвестициите в активи публична общинска собственост, извършени от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора през 2021 г. След допълнителни уточнения с ръководството на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора бе установена допуснатата фактическа грешка находяща се в диспозитива на Решение № 360, т.I, позиция 6 „Монтаж на водомери на СВО- 13 бр. с. Нова махала, община Николаево от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на община Николаево на стойност 59,06 лв.( без ДДС)“.

 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Об С Николаево и чл. 19, ал. 1, т. 4  и чл. 198 б, т. 2 от Закона за водите, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Приема поправка в диспозитива на приетото Решение № 360 / 30.06.2022 година на съвета, което придобива следния вид:

 

     т.I, позиция 6. Монтаж на водомери на СВО- 1 бр. с. Нова махала, община Николаево от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на община Николаево на стойност 59,06 лв.( без ДДС)

 

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 360 по Протокол № 39 от 30 юни 2022 год. на Общински съвет Николаево.

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево


**********************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

381

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

 

            ОТНОСНО: Отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Мотиви:

Община Николаево стартира проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Споразумение за партньорство между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS. Бенефициент е Община Мъглиж, Р. България, а партньори по проекта са: Община Николаево, Р. България, Народно читалище Пробуда-1869, Р. България; CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Кралство Норвегия. С оглед обезпечаване дейностите по проекта се налага Община Николаево да участва с временни средства, вследствие на малкия аванс по проект /20 %/. В тази връзка се налага общината да осигури необходимите средства за изпълнение на проекта, чрез краткосрочен заем от „Фонд ФЛАГ” ЕАД. След подаване на исканията и всички необходими документи се изчаква определен срок от време, за възстановяване на тези средства. Общината не разполага със свободни собствени средства.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във вр. с чл. 3, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 17, във вр. с чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево не разрешава отпускане на кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., с максимален размер на дъга – 160 000 (сто и шестдесет хиляди)

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 2, против –  6, въздържали се – 2.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************************


РЕШЕНИЕ

382

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

 

            ОТНОСНО: Отпускане на кредит от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който Община Николаево да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 

Мотиви:

Община Николаево стартира проект BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по Споразумение за партньорство между: Община Мъглиж, Народно читалище Пробуда1869, Община Николаево, CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS. Бенефициент е Община Мъглиж, Р. България, а партньори по проекта са: Община Николаево, Р. България, Народно читалище Пробуда-1869, Р. България; CROSS-CULTURAL INTRODUCTION AS, Кралство Норвегия. С оглед обезпечаване дейностите по проекта се налага Община Николаево да участва със собствен принос, вследствие на непредвидени разходи от инфлация и от COVID 19. В тази връзка се налага общината да осигури необходимите средства за изпълнение на проекта, чрез дългосрочен заем от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015. Общината не разполага със свободни собствени средства.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във вр. с чл. 3, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 17, във вр. с чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет - Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево не разрешава отпускане на кредит от "Фонд ФЛАГ" ЕАД, с ЕИК:175331015, по силата на който Община Николаево да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства“, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване в уязвими групи”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., с максимален размер на дълга – 186 170,10 (сто осемдесет и шест хиляди сто и седемдесет лева и 10 стотинки)

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 2, против –  6, въздържали се – 2.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

****************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

383

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

 

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 1.Общински съвет не отпуска еднократна помощ на Пенка Кънчева Миткова от гр. Николаево, общ. Николаево, по така направеното предложение.

   

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*******************************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

384

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево


Р Е Ш И:

 1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Стоян Асенов Асенов от гр. Николаево, общ. Николаево, в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

 Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

******************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

385

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

 

            ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за  2021 г. на Община Николаево.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА R чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Приема уточнения годишен план и отчета на бюджета за 2021 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода-                                                                       9 466 530 лв.

   съгласно Приложение №1.

1.2. По разхода-                                                                        9 466 530 лв.

  съгласно Приложение №2

2.Приема отчета за изпълнението на бюджета 2021 г., както следва:

            2.1. По прихода-                                                                        7 704 608 лв.

             съгласно Приложение №1

            2.2. По разхода-                                                                        7 704 608 лв.

           съгласно Приложение №2

3. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2021 г. съгласно

           3.1 По приход -

            съгласно Приложение № 3                                                  556 460 лв.

          3.2 По разход -                                                                                                                         

съгласно Приложение № 4                                                 556 460 лв.

4. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2021 г. съгласно

          4.1 По приход -

            съгласно Приложение № 5                                                       4 137 876 лв.

          4.2 По разход -                                                                                                                         

съгласно Приложение № 6                                                       4 137 876 лв.

5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2021 г. съгласно

           5.1 По приход -

            съгласно Приложение № 7                                           467 лв.              

           5.2 По разход -                                                                                                                        

съгласно Приложение № 8                                          467 лв.

6. Приема отчета за изпълнението на капиталови разходи за 2021 г. съгласно

 

6.1  Приложение № 9

 Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************


РЕШЕНИЕ

386

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с Протокол № 42

 

 

            ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2022 г.

 

Мотиви:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет и с ФО № 3 / 25.03.2022 година – указания на МФ за съставянето и изпълнението на бюджетите на общинитe и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 година (в част VІІІ. РАЗЧЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗАЯВКИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЛИМИТ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ И СПРАВКИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ), ФО № 46 / 2022, ПМС № 229 / 29.07.2022 г. се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2022 г. със следните корекции:

1.    Увеличава се годишната задача на следните обекти /общото увеличение е за 10 500 лева/:

1)   Обект "Ремонт на Съществуваща сграда, намираща се в Гробищен парк в гр. Николаево – преустройство в Градски гробищен параклис "Св. Архангели", гр. Николаево" / т. 11 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи/ – от 25 000 на 35 500 лева.

Корекцията отразяват и в Приложение № 11.

2.         Добавят се нови обекти /увеличението е за 82 000 лева/:

1) т. 30 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – " Ремонт на Парк зад НЧ "Братя Жекови" в с. Елхово" – с годишна задача 17 000 лева.

2) т. 31 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – " Ремонт на Централен парк в с. Едрево" – с годишна задача 17 000 лева.

3) т. 32 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Ремонт на сграда в Гробищен парк – с. Нова махала" – с годишна задача 17 000 лева.

4) т. 33 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Специализирано видеонаблюдение в гр. Николаево" – с годишна задача 11 000 лева.

5) т. 34 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи – "Валяк" – с годишна задача 20 000 лева.

Корекциите от т. 1) до т. 5) се отразяват и в Приложение № 11.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет – Николаево  

 

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на Капиталовите разходи през 2022 година /Приложение № 10 и Приложение № 11/.

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които за – 10, против –  няма, въздържали се – няма.

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево