Решения на ОбС Николаево №№ 421-426 от заседание, проведено на 21.12.2022 г., Протокол № 46

РЕШЕНИЕ

421

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46

 

 

ОТНОСНО: изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

Мотиви:

На последната сесия в точка разни беше повдигнат и обсъден въпроса за частична промяна на отделни текстове на нашия Правилник касаещи възнагражденията на общинските съветници. Съгласно чл. 34, ал. 1 и следващите от ЗМСМА, общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията и неговите комисии. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души. На този етап ние сме се ограничили до 55%. Предложенията които се обсъждаха се съсредоточиха на 65 %, като основни причини се изтъкнаха уравниловката на заплатите, инфлацията и по-високите възнаграждения в съседни нам общини. Евентуалната промяна следва да бъде съобразена с приемането на новия бюджет на община Николаево – 2023 г.

От НСОРБ беше изострено вниманието на кметовете на общини и председателите на Общински съвети по отношение на следното: във връзка с политическата обстановка от последните седмици, вместо проект на ЗДБРБ за 2023 г. министерски съвет внесе в Народното събрание Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ЗБДОО за 2022 г. и ЗБНЗОК за 2022 г. (сигн. №48-202-01-25/01.11.2022 г.).

Със Законопроекта се предлага временно да бъдат уредени следните условия за работа до приемането на ЗДБРБ за 2023 г.: той ще действа считано от 01.01.2023 г. но не повече от 3 месеца, а разходите по бюджетите на общините ще се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същият период на 2022 г.

Достигнатите размери на основните месечни заплати към 31.12.2022 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност. Тази докладна ще бъде разгледана на 21.12.2022 г. – срок в който могат да възникнат ново настъпили обстоятелства.

По съображение за прецизност следва да се промени самата сигнатура на чл. 20, ал. 1, т. 7 от вътрешния Правилник на Общински съвет Николаево.

 

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 34, ал. 1, ал.2, т .2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Николаево да вземе следното

  

Р Е Ш И:

 

 Променя чл. 20, ал. 1, т. 7, която придобива следния окончателен вид:

т. 7 да получава възнаграждение за:

- За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

- Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет;

- Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии в размер на 65% от средната брутна заплата в общинската администрация за съответния месец.

 

Решението влиза в сила от 01.01.2023 година.

  

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

***********************************************************************

РЕШЕНИЕ

422

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46

 

 ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

Мотиви:

През 2022 г. бе изменен Законът за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 17 от 2022 г), като бяха отменени текстовете - ал. 10 на чл. 283 и ал. 2, 3 и 4 на чл. 298. Отменените текстове регламентираха начина, по който се определят таксите, които родителите заплащат при посещение на децата им в предучилищно и задължително предучилищно образование. Беше изменен и Законът за местните данъци и такси (ДВ, бр. 17 от 2022 г), като бе отменен е чл. 81 за събирането от родителите и настойниците на месечни такси за ползването на детски ясли и детски градини. Съгласно действащата ал. 1 на чл. 298 на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.04.2022 г. издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. С оглед на тези промени в закона, родителите не дължат заплащане на такси за посещение на децата им в яслени групи и в другите възрастови групи на детските градини на територията на община Николаево. Допълнителните услуги, предлагани от детските градини извън държавните образователни изисквания по желание на родителите или настойниците, съобразно интересите и потребностите на децата, се заплащат съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево.

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци такси и §5 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема частични промени в отделни текстове на Наредбата №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, както следва:

1. ГЛАВА ПЪРВА – „Общи разпоредби“

- чл. 2, т. 3 се заличават думите „детски ясли“ и „детски градини“.

 

2. В ГЛАВА ВТОРА, Раздел III се заличават думите „детски ясли, градини“.

 

Отменят се

Чл.22, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, и чл. 25, ал. 1, т. 1

 

Отпада обозначението „параграф“

 

 Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**********************************************************************************

РЕШЕНИЕ

423

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, касаещ срока за влизане в сила разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 от наредбата, с оглед разпоредбата на чл. 9 от ЗМДТ.

 

Мотиви:

С Преходните и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) - текста на § 15., се направиха изменения в Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: „г) в § 21 думите „1 януари 2022 г." се заменят с „1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.". Така извършената промяна касае влизането в сила на приетото изменение текста на чл.14а, ал. 1 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Николаево. Публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., бе направено от НСИ през настоящата 2022 г. Поради това, определения срок - „1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.", налага изменение на приетия текст, относно влизането в сила на изменението на чл. 14а, ал. 1 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Николаево, като същият следва да се изменя така: „Влиза в сила от 01.01.2024 г.“

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци такси и §5 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

I.                   Чл.14а, ал.1, т. 1 /Изм. с Реш. №374/28.02.2019 г. / Отпада текста „Влиза в сила от 01.01.2022 г.

 

II.                Чл.14а, ал.1, т. 1 се изменя така: Влиза в сила от 01.01.2024 г.

„Размерът на таксата се определя, както следва”:

 

1.      „Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци”

 

2. „Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена”.

 

 

            3. „При определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т.1,2,3 от ЗМДТ”.

 

            4. „Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет”. 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

**************************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

424

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

  

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево


Р Е Ш И:

1.Общински съвет – Николаево отпуска еднократна помощ на лицето Анета Атанасова Стефанова от гр. Николаево, общ. Николаево, кв. „Възраждане“ № 1, в размер на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева. 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

*************************************************************************************************

РЕШЕНИЕ

425

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46

           

ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

1.Общински съвет – Николаево отпуска еднократна помощ на лицето Пенчо Петков Коджабашев от с.Елхово, общ. Николаево, ул. „Балкан“ № 20, в размер на сумата от 300 /триста/ лева. 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

  

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево

********************************************************************

РЕШЕНИЕ

426

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 21.12.2022 г. с Протокол № 46

 

 

           

ОТНОСНО: изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещо частична отмяна на текстове от норми в Наредбата

 

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево бе депозирана писмо № 4559/24.11.2022 г. на Окръжна прокуратура Стара Загора. Сочи се, че в резултат на извършена проверка по пр. пр. № 501/2022 г. – 02 на ВАП е установено, че в норми от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево, приета с Решение № 11/23.12.2003 г. и посл. изм. с Решение № 206/25.02.2021 г. са констатирани противоречия с норми от закона – ЗМДТ.

Визират се чл. 14, ал. 4, т. 2 „Изм. с Реш. № 194 от 28.01.2021 г./ Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до кмета на общината“ и чл. 14а, т. 3 „/Изм. с Реш. № 161 от 29.10.2020 г./ Не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година до кмета на общината.

В случая в резултат на административното регулиране се въвежда ограничение относно срока на деклариране на определени обстоятелства, като същото противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл. 71, т. 1 от ЗМДТ.

                   Нормите на чл. чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 14а, ал. 1, т. 3 в частта „….до 31.10. на предходната година……“; от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево се явяват незаконосъобразни, те следва да бъдат отменени в тази част, тъй като не са съобразени с материалния закон. Цитираните норми са съобразени с актуалната редакция на чл. 71, но тя не е влязла още в сила.

НСОРБ е направило проверки и счита, че въвеждането на по-краткия срок за подаване на декларации за освобождаване от заплащането на такса за услугата по събиране и извозване на битови отпадъци, се дължи на погрешно прилагане на чл. 71 от ЗМДТ, които ще влезне в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Към момента, до влизането в сила на измененията на чл. 71 от ЗМДТ, извършени със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 88/2017 г.) следва да се прилага предходната редакция на чл. 71 от ЗМДТ (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.), по силата на която срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя в случаите на неползване на имот или непредоставяне на услуга от общината е до края на предходната година.

 

 

Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 2, пр. второ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т .6 и т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

 

                        Отменя като незаконосъобразни нормите на чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 14а, ал. 1, т. 3 в частта „….до 31.10. на предходната година……“; от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Николаево.

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които за – 13, против – няма, въздържали се – няма

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ                                       

Председател Общински съвет-Николаево