Решения на ОбС Николаево от заседание №№ 262-268 от заседания, проведено на 28.07.2021 г., Протокол № 25

РЕШЕНИЕ

262

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево – второ четене

Мотиви:

Съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение, като същата е валидна на територията на цялата страна. В община Николаево има немалко хора с трайни увреждания, чиито превоз би бил много по-улеснен, ако притежават карта за паркиране, а начинът и редът на издаването й от общината се регламентира с наредба. Налице е висока степен на обществена необходимост и полезност, което е и причината за изготвяне на проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево.

С настоящата Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево се цели да се регламентира издаването на карти за паркиране на хора с увреждания и с това в максимална степен да се улесни тяхното придвижване с автомобил.

С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква подобряване обслужването на хората с увреждания при издаване на картата за безплатно паркиране на МПС и улесняване в максимална степен на тяхното придвижване с автомобил.

            С Решение № 261 / 30.06.2021 г. Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево бе приета на първо четене.

 

Предвид гореизложеното и след като не бяха направени предложения за промени след приемане на Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево на първо четене и на основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във вр. с чл. 99а от Закона за движение по пътищата, Общински съвет Николаево

 

            Р Е Ш И:

 

Приема на второ четене Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Николаево.

Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

263

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Николаево, обл. Стара Загора в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2021/2022 година

 

Мотиви:

Съгласно чл.3, ал.1 на ПМС № 128/29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища актуализирането на Списъка се осъществява ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на общината, след решение на общинския съвет. По смисъла на чл.2  на ПМС № 128/29.06.2017г.:

Средищно училище е държавно или общинско училище- начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище, което да организира задължително и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО, чл.3, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ПМС №128/29.06.2017г. списъкът на Средищните училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общински съвет, като предложението се внася до 10 септември в Министерството на образованието и науката.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 и чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

            Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет предлага на Министерството на образованието и науката да включи в списъка на средищните училища в Република България Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево, за средищно училище на територията на Община Николаево, съгласно информацията, изложена в Приложение № 1.

 

2. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Николаево, като средищно училище, обхваща учениците, завършели начална училищна степен от началните училища в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

 

Приложение № 1

 

Относно: Включване на Основно Училище „ Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора в Списъка на Средищните училища в Република България

 

1.      Наименование на училището и адрес:

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево, област Стара Загора, бул. „Св. Св. Кирил  и Методий” № 13

2.      Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на Средищните училища

~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево е единственото основно училище на територията на Общината.

В него през учебната 2021/2022 г. ще се обучават 368 ученици от І до VІІ клас. Обучението се осъществява от 33 квалифицирани педагогически кадри. Нередовни учители няма. Има необходимия непедагогически персонал. И сега в Основното училище се обучават ученици от трите Начални училища от селата Нова Махала, Едрево и Елхово, намиращи се на 3,6,11,км. от Основното училище. За всички ученици  от І до VІІ клас е организирана целодневна организация на учебния процес. Училището разполага с необходимия материален, организационен и кадрови ресурс за успешно обучение на учениците от Началните училища.

 

3.      Сведение за броя на обучаваните ученици от населените места

~Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – село Нова Махала – 24 ученици;

~ Начално училище „Братя Жекови”-село Елхово - 14 ученика

~  Начално училище „Васил Левски”-село Едрево - 21 ученика

 

4.      Информация за осигурения транспорт-съгласно чл.5 от ПМС № 128/29.06.2017г. за пътуващите ученици до средищното училище се осигурява безплатен транспорт. МОН е отпуснал два автобуса, с който е организирано безопасното транспортирането на учениците.

 

5.      Информация за осигуреността и организацията  на столовото хранене

            ~ Училището разполага с необходимата база за столово хранене и е осигурено обедно хранене- кетъринг.

 

Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


--------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

264

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2021/2022 година

 

Мотиви:

В общинска администрация постъпиха искания от директорите на началните училища:

„Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала” ,Вх. № 23-00-35 /07.07.2021г., „В. Левски” с. Едрево, Вх. № 23-00-38/13.07.2021 година, „Братя Жекови” с. Елхово, Вх. №23-00-37/13.07.2021г., за разкриване на маломерни и / или слети паралелки за учебната 2021/2022 година.

 

Поради изложената в нарочните искания необходимост и на основание чл. 21, ал. 2, чл.17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във вр. чл. 68, ал.1, т.2 и т.3 и чл.69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование – приета с ПМС № 219 от 05.09.2017г. обн. ДВ бр.81.от 10 октомври 2017г., Общинският съвет-Николаево

 

            Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава за учебната 2021/2022 г., маломерни паралелки както следва:

1. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

- една маломерна паралелка- 15 / петнадесет/ ученика- 1 клас 6 / шест/ ученика - 2 клас 9 / девет/ ученика

 

     ІІ. Утвърждава за учебната 2021/2022 г., слети паралелки както следва:

 

1. НУ „Васил Левски” с. Едрево

- една слята паралелка- 21 / двадесет и един/ ученика, 1 клас – 8 ученика, 2 клас -13 ученика

- една слята паралелка- 15 / петнадесет/ ученика, 3 клас – 8 ученика, 4 клас -7 ученика

 

2. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала

 

- една слята паралелка- 17/ седемнадесет/ ученика, 3 клас – 9 ученика, 4 клас -8 ученика

 

 

3. НУ „Братя Жекови” с. Елхово

- една слята паралелка- 10 / десет / ученика, 3 клас – 8 ученика, 4 клас -2 ученика

- една слята паралелка- 8 / осем / ученика, 1 клас – 6 ученика, 2 клас -2 ученика

 

ІІІ. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2022 година да се  осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко училище.

 

ІV. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на учебната 2022 година да се гарантира с делегираните бюджети на общинските училища с разпределение на допълнителните компоненти по формулата на общообразователните училища.

 

Общински съвет гласува с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

265

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

ОТНОСНО: Изплащането на командировки в страната и в чужбина на кмета на Община Николаево и председателя на Общински съвет Николаево

 

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за командировки в страната, както и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет-Николаево

 

            Р Е Ш И:

 

Утвърждава разхода за командировки в страната на кмета на Община Николаево, както следва: от 01.04.2021 г. до 30.06.2021 г. – 51,07 лева.

 

За същия период, председателя на Общински съвет Николаево няма ползвани командировки в страната.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

-------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ

266

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Стефанка Иванова Асенова от гр. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“- 11, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

---------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

267

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

                ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет дава съгласието си да се отпусне еднократна помощ на Руска Димитрова Величкова от с. Елхово, общ. Николаево сумата от 150 /сто и петдесет/ лева.

 

2. Общински съвет – Николаево възлага на кмета на Община Николаево да организира и разпореди изплащането на средствата.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10, „против” - няма, „въздържали се– няма

 ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево

--------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

268

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.07.2021 г. с Протокол № 25

 

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, насрочено на 10 август 2021 г.

Мотиви:

В деловодството на Общински съвет Николаево е постъпило писмо от Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, с изх. № АВиК-ОС-1{29}/14.07.2021 г., за провеждане на извънредно заседание, което ще се проведе присъствено на 10 август 2021 г., от 11:00 часа в конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора.

В писмото е посочено изискването Общинският съвет да посочи позиция и мандат на своя представител по обявените точки от дневния ред.

1.      Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от друга страна като ползвател.

2.      Обсъждане и приемане на решение за съгласуване на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии между „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД от една страна като доставчик и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора от друга страна като ползвател.

3.      Обсъждане и съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.

4.      Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2022 г. в размер на 20 000 лв.

5.      Други.

 

Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията е следното:

            Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък -14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж – 1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%, Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и чл. 10, ал. 5, т.5 и чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:

 

І. Общински съвет Николаево и по четирите точки от дневния ред на присъственото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, насрочено на 10 август 2021 г., от 11:00 часа единодушно гласува с „Въздържал се“, като по този начин не дава мандат на кмета на Община Николаево да подкрепи направените предложения на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора, с писмо изх. № АВиК-ОС-1{29}/14.07.2021 г.,

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

 

 

Х

2.

Асен Александров Асенов

 

 

Х

3.

Захари Колев Захариев

 

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

 

 

Х

5.

Иван Минчев Кънев

 

 

Х

6.

Косьо Христов Косев

 

 

Х

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

 

 

Х

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

 

 

Х

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

 

Х

11.

Стефан Светлев Атанасов

 

 

Х

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- няма, „против” - 1, „въздържали се– 9

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево