Решения на ОбС Николаево от заседание №№ 277-278 от заседания, проведено на 17.09.2021 г., Протокол № 27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

277

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 17.09.2021 г. с Протокол № 27

 

       ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Николаево в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г.

Мотиви:

Общинските планове за действие се разработват като неразделна част от Стратегията на Област Стара Загора за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 – 2023 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021 – 2023/ и е необходимо да бъдат разгледани и гласувани от Общински съвет. Изпълнението на плана е насочено към приоритетни области на интеграционна политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, върховенство на закона и недискриминация, култура и спорт. Реализирането на общинската политика за интегриране на уязвимите групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавни изисквания, възможности на местната власт и потребностите на жителите от общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще. В практическата реализация на Плана за действие ще бъде прилаган интеграционният принцип на база равнопоставеност и равна отговорност, т.е. оказване на помощ не само на ромската етническа група и другите групи в неравностойно социално положение, но и на всички български граждани. Общинският съвет има задължение да приеме План за действие на Община Николаево в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. В община Николаево процесът на интегриране, равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, близко до това на ромите ситуация е непрекъснат. Пандемията от COVID – 19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективен и всеобхватен политически отговор на национално, европейско ниво и най-вече на местно ниво. Планът за действие на Община Николаево за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021 – 2023/ е неразделна част от Стратегията на област Стара Загора за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода /2021 – 2023/ и по тази причина той следва приоритетите и целите на областната стратегия. Едни от поставените цели са: подобрен достъп на етническите малцинства в община Николаево, намалена безработицата сред малцинствата, намалена неграмотността сред 18 – 29 годишните млади хора, намаляване броя на отпадналите от училище ученици, повишена осведоменост на целевите групи, включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по НПД и осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на състоянието, проблемите и потребностите от приобщаване на маргинализираните етнически групи.

      

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.                  Приема План за действие на Община Николаево в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023 г..

  

Общински съвет гласува с 9 гласа, от които „за“- 9 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево


***************************************************************************************************************************

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

278

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 17.09.2021 г. с Протокол № 27

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево като партньор по проект: „Комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево.” по Процедура „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

         Мотиви:

Община Николаево има възможност да кандидатства като партньор по проект: „Комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево” по Процедура, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Процедурата се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмата се управлява от дирекция „Външни европейски програми” (Програмен оператор – ПО), Министерство на образованието и науката.

Процедура „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ е в обхвата на Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“. Процедурата е насочена към ромските общности, живеещи в компактни групи; в градове/села с наличие на изолирани ромски общности; в сегрегирани градове/села, изолирани от големите градове/села. Проекта трябва да обхване ромски общности, живеещи в компактни групи, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони.

Общата цел на процедурата е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.

Процедурата предвижда насърчаване на подобреното включване и овластяване на ромите в България. Изпълняваните проекти трябва да осигурят допълнителни мерки  за подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация. Проектите трябва да се основават на активното участие на ромската общност и на сътрудничеството между местните институции (местни власти, ражданско общество и други доставчици на услуги).

Специфичните цели са следните:

Повишаване на достъпа на ромите и други уязвими групи от населението, живеещи в сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване, до по- качествени услуги в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Интегрирани мерки означава въвеждане на комплексен подход, насочен към подобряване на състоянието на крайните ползватели, при което на едно и също лице се предоставят най-малко два вида услуги от следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване, в зависимост от неговите потребности.

1.             Овластяване на ромските общности, включително ромските жени и младежи, с цел активното им участие в процесите по вземане на решения, засягащи техния живот. Овластяването на ромите се разглежда като процес на разширяване на техните възможности, както на индивидуално ниво (умения, знания, самочувствие и повишаване на достъпа до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да участват в решаването на проблемите на общността), да взимат участие, да преговарят, да оказват влияние и да търсят отговорност от институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот.

2.             Противопоставяне на всички форми на дискриминация и негативни нагласи срещу ромското население. Всички проекти, подкрепени от настоящата процедура, трябва да насърчават зачитането на правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, срещу стереотипите и срещу тормоза, както и да съдействат за повишаване на осведомеността на мнозинството и малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие. Проектите трябва да подкрепят разбирането за ползите от развитието, базирано на зачитане на фундаменталните човешки права.

Допустими кандидати са: Общини, в които ромските общности съставляват най- малко 5% от общото население и където ромските общности са в неравностойно положение (живеят в компактни групи; в изолирани ромски общности; в изолирани квартали на градове или села, със затруднен достъп до базова инфраструктура и услуги, в маргинализирани и/или бедни и/или отдалечени райони) и наброяват не по-малко от 2 000 жители.

Допустими партньори от България: Допустими партньори от България: всички публични органи и неправителствени организации.

ВАЖНО! Проектът трябва да се изпълнява в партньорство с поне една неправителствена организация (НПО), регистрирана в България, с най-малко 3 години успешен опит в областта на приобщаването и овластяването на ромите, за предпочитане с опит в прилагане на интегрирани подходи за предоставяне на услуги, ефективни форми на мобилизиране на участието и самоорганизацията на ромската общност. Препоръчително е поне една от партньорските неправителствени организации, да е ромска организация1 с опит в работата с целевата общност (и/или сходни общности).

Предвид горното, Въпросният хъб се планира да се ситуира в общински сгради:

ü  част от Здравна служба гр. Николаево;

ü  част от Стара Здравна служба гр. Николаево /Социален дом/. Дейностите по проекта ще обхващат деца от 0 до 6 г., младежи и възрастни роми.

Максимален размер на бюджета по проекта: левовата равностойност на 780 000 евро, разпределен по следния начин:

СМР, оборудване и обзавеждане до 40 % от общия размер на проекта: или приблизително левовата равностойност на 312 000 евро, останалата сума ще се разпише за всички други предвидени дейности по проекта.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.        Дава съгласие Община Николаево да кандидатства като партньор с проект „Комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общините Мъглиж и Николаево.”  по Процедура, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

2.        Дава съгласие за поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания.

3.        Дава съгласие за поемане на ангажимент да не променя собствеността и предназначението на обекта на финансиране за период от най-малко 5 (пет) години след одобрението на окончателния доклад на проекта и да гарантира, че той ще бъде използван съобразно целите на проекта за същия период.

4.        Дава съгласие, че ще застрахова сградите, обект на финансиране, в лицензирана в България компания срещу обичайните застрахователни събития (като кражба, пожар и др.), както по време на изпълнението на проекта, така и минимум 5 (пет) години след одобрението на окончателния доклад на проекта.

5.        Дава съгласие за осигуряване на достатъчен ресурс за поддръжката на всички сгради, закупени, построени, реиновирани или реконструирани по проекта в продължение на най-малко 5 (пет) години след завършването на проекта.

6.        Възлага на Кмета на Община Николаево, да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

отсъства

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

отсъства

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

отсъства

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

отсъства

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 9 гласа, от които „за“- 9 „против” - няма, „въздържали се– няма

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/

Зам.-Председател Общински съвет-Николаево