Решения на ОбС Николаево с №№ 170-171 от заседание, проведено на 08.12.2020 г., Протокол № 17

РЕШЕНИЕ

170

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 08.12.2020 г. с Протокол № 17

                              

                        ОТНОСНО:  Кандидатстване на Община Николаево по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).

            Община Николаево е допустим кандидат за партньорска организация по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“.

До 31 декември 2020 г. Община Николаево предоставя топъл обяд на 170 лица по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“ към Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет.

В условията на извънредна ситуация предоставянето на топъл обяд се оказа значима помощ за най-бедните и уязвими лица от Община Николаево при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Операция тип 001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ е планирано да надгради дейностите по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ , като  осигури подкрепа  за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-голяма степен от последиците от кризата.

Целевите групи, допустими по тази операция са:

1.         Лица без доходи или с доходи под линията на бедност- хора, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2.         Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и без близки, които да им окажат подкрепа;

3.         Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

            Допустимите видове дейности по Операция „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ са:

1.         Определяне на целевите групи.

2.         Приготвяне на топъл обяд.

3.         Предоставяне на топъл обяд.

4.         Реализиране на съпътстващи мерки.

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни от месеца и ще включва  супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

            Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми.

 

Допустимите разходи при реализиране на операцията са:

1.         Разходи за единица продукт „топъл обяд“ /в размер на 2.70 лв с включен ДДС за лице/.

2.         Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за храна.

3.         Разходи за съпътстващи мерки – също под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите за храна.

Периодът, през който ще се предоставя топъл обяд е от 01 януари 2021 г. до 27 април 2021 г.

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо към проектното предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно предложение по горепосочената процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ и за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна  дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

На основание:  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Изискванията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

1.         Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

2.         Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

3.         Възлага на Кмета да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“-11, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов /   


---------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

171

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 08.12.2020 г. с Протокол № 17

 

 

                   ОТНОСНО:  Докладна записка с вх. №27-00-295/04.12.2020 г. Относно: Кандидатстване на Община Николаево по Целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“  през 2021 г.        

Във връзка с чл.25, ал.1  от  Закона за социалните услуги  Общинският съвет определя общинската политика в областта на социалните услуги в съответствие с  установените потребности на общинско ниво и приоритетите на държавната политика.

Съгласно чл. 25, ал 2 т.4 от Закона за социалните услуги  Кметът на Общината предлага на общинския съвет създаване, прекратяване, промяна на броя на потребителите и промяна на мястото на предоставяне на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет, от общинския бюджет и при условията на публично-частно партньорство.

Със Заповед №РД -25-1/09.11.2020г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена целева програма „Обществена трапезария“ финансира от Фонд „Социална закрила“ през 2021г., по  която Община Николаево е допустим кандидат.

І.Обхватът на потребителите е:      

1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

4.Скитащи и бездомни деца и лица;

5.Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

6.Лица, изпаднали в тежка ситуация, вследствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

 

ІІ.Финансиране :

1. Размерът на финансирането на единица топъл обяд за едно лице за един ден е 3.20 лв. (три лева и двадесет стотинки), което включва:

- храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт – 2.70 лв.;

- други разходи: транспортни, режийни, консумативи – 0.50 лв.

2.Размерът на финансирането на всяко проектно предложение се определя на база:

- брой на лицата от целева група,

- разхода за единица продукт - топъл обяд,

- общия брой на работните дни за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в рамките на 2021 г.

Периодът, през който ще се предоставя целева програма „Обществена трапезария“ е от 04 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.

Едно от условията за допустимост на кандидатите е да са разкрили социалната услуга „Обществена трапезария“, като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси и да са приложили съответното Решение на Общински съвет .

На основание:  чл.21 ал.1, т.8, т.23  и ал.2 от ЗМСМА, чл.25 ал.1, ал. 2,т.4  от  Закона за социалните услуги и в изпълнение на условията за кандидатстване по целева програма „Обществена трапезария“  , Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 1. Дава съгласие Община Николаево да разкрие  услугата „Обществена трапезария“, като местна дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси.

2.  Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение по целева програма „Обществени трапезарии“ финансирана от Фонд „Социална закрила“ през 2021г., като реализира дейностите чрез Домашен социален патронаж гр.Николаево.

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички необходими действия при кандидатстването и реализиране на дейностите по целева програма  „Обществени трапезарии“.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 11 гласа, от които „за“-11, „против” - няма, „въздържали се– няма.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С:

                                         / Юсеин Юсменов /