Решения на Общински съвет Николаево с №№ 141 - 150, от заседание, проведено на 30.09.2020 г., Протокол № 13

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

141

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2019 г. на Община Николаево.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2019 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

 

1.1. По прихода-                                                                6 460 241 лв.

   съгласно Приложение №1.

1.2. По разхода-                                                            6 460 241 лв.

  съгласно Приложение №2

 

2.Приема отчета за изпълнението на бюджета 2019 г., както следва:

 

         2.1. По прихода-                                                               5 442 624 лв.

          съгласно Приложение №1

         2.2. По разхода-                                                                    5 442 624 лв.

           съгласно Приложение №2

 

3.Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2019 г. съгласно Приложения №3 и 4. 

 

 

 

 

           Приложение №1

 

П Р И Х О Д И     01.01.2019 - 31.12.2019 ГОДИНА

 

 

 

 

 

план 2019

отчет 31.12.2019

  изпълнение  %

І.

Собствени приходи (1+2)

425752

397538

93,37

1.

Имуществени данъци

127520

147225

115,45

2.

неданъчни приходи

298232

245822

82,43

ІІ.

Всичко трансфери

5210091

5147391

98,80

1.

Трансфери м/у бюджета 31-00

4796858

4789401

99,84

2.

Трансфери м/у бюджета 61-00

1041522

986279

94,70

3.

Трансфери от/за държавни предприятия

4999

4999

100,00

ІІІ.

Временно безлихвени заеми

-33000

40736

-123,44

 

Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ)

5602843

5585665

99,69

ІV.

Операции с финансови активи

 

 

 

1.

Заеми от банки и др. лица

-20400

-20400

100,00

2.

Средства за извършване плащания ЕС

0

20298

0,00

3.

Депозити и средства по сметки

877798

-125067

-14,25

4.

Средства в банката на 01.01.2019

877798

877798

100,00

5.

Средства в банката към 31.12.2019

 

-1002865

 

6.

Всичко финансиране на дефицита

857398

-143041

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ

6460241

5442624

84,25

 

  

 

 

Р А З Х О Д И     01.01.2019 - 31.12.2019 ГОДИНА

 

Приложение №2

 

 

 

план 2019

отчет 31.12.2019

  изпълнение  %

I.

Общодържавни служби

1132834

1036358

91,48

 

В т.ч. Държавни и общински служби по изборите

75383

75382

100,00

 

В т.ч. Общински съвет

106500

92621

86,97

II.

Отбрана и сигурност

161647

93509

57,85

 

В т.ч. Други дейности по вътрешната сигурност

36825

3584

9,73

 

В т.ч. Отбран.мобил.подготовка

111417

85854

77,06

 

В т.ч. Доброволни формирования

13405

4071

30,37

III.

Образование

3572471

3219489

90,11

 

В т.ч. Детски градини

914844

801720

87,63

 

В т.ч. Училища

1910533

1724974

90,29

 

В т.ч. Професионална гимназия

705669

651370

92,31

 

В т.ч. Др.дейности по образованието

41425

41425

100,00

IV.

Здравеопазване

144933

102641

70,82

 

В т.ч. Детски ясли в детски градини

70433

67209

95,42

 

В т.ч. Здравни кабинети

49527

25325

51,13

 

В т.ч. Др.дейности по здравеопазването

24973

10107

40,47

V.

Социално осигур. и подпомагане

602270

487221

80,90

 

В т.ч. Домашен патронаж

120790

91716

75,93

 

В т.ч. Клубове на пенсионера

4000

3869

96,73

 

В т.ч. Център за работа с деца и др.програми

24845

24845

100,00

 

В т.ч. Програми за временна заетост

150922

73525

48,72

 

В т.ч. Център за соц.рехабилитация

71005

64999

91,54

 

В т.ч. Личен асистент

218625

218625

100,00

 

В т.ч. Други служби за подпомагане

12083

9642

79,80

VI.

Жил.стр-во,благоустройство

564540

278834

49,39

 

В т.ч. Водоснабдяване и канализация

15000

363

2,42

 

В т.ч. Осветление на улици и площади

40000

19252

48,13

 

В т.ч. Изграждане и ремонт улици

255740

76771

30,02

 

В т.ч. Др.дейности по стр-во

34520

10558

30,59

 

В т.ч. Озеленяване

47228

30887

65,40

 

В т.ч. Чистота

172052

141003

81,95

VII.

Поч.дело, култура

182512

142578

78,12

 

В т.ч. Спротни бази за спрот

19430

14803

76,19

 

В т.ч. Читалища

94900

94900

100,00

 

В т.ч. Обр.домове и зали

68182

32875

48,22

VIII.

Икономически дейности

93994

77504

82,46

 

В т.ч. Служби и дейности по пътищата

73094

62125

84,99

 

В т.ч. Др.дейности по икономиката

20900

15379

73,58

IX.

Некласифицирани разходи

5040

4490

89,09

 

В т.ч. Разходи за лихви

3840

3290

85,68

 

В т.ч. Други финансови услуги

1200

1200

100,00

 

 В С И Ч К О :

6460241

5442624

84,25

 

  

 

 

              Приложение №3

 

П Р И Х О Д И     01.01.2019-31.12.2019 ГОДИНА

 

 

                     средства от ЕС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери

параграф

отчет 31.12.2019

 

1.

трансфер от бюджетни средства в ЕС

62-01

6135

 

2.

трансфер  средства от ЕС

63-01

647661

 

3.

възстановени средства в бюджета

76-00

40736

 

4.

средства в банката на 01.01.2019

95-01

80134

 

5.

средства в банката към 31.12.2019

95-07

-11747

 

 

Всичко приходи:

 

762919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Приложение №4

 

Р А З Х О Д И     01.01.2019-31.12.2019 ГОДИНА

 

 

                     средства от ЕС

 

 

 

 

 

Проект и дейност

 

отчет 31.12.2019

 

1.

Проект "Топъл обяд"

 

284287

 

2.

Проект "Социално включване"

 

100056

 

3.

Проект "Програми за временна заетост"

 

101871

 

4.

Проект "Нов шанс-ограмотяване"

 

16535

 

5.

Проект "Нов шанс-компетентност"

 

22752

 

6.

Проект "Подкрепа успех"

 

22917

 

7.

Проект "РА ДФЗ"

 

3762917

 

 

Всичко разходи"

 

4311335

 

 

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

-

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

  Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 12 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

-----------------------------------------------------------


 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

142

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2020 г. на Община Николаево

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И:

 

Приема информацията за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2020 г., както и на средствата получени от ЕС и изразходвани по съответните проекти както по приходната така и разходната част.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на бюджета за I-то шестмесечие 2020 година на Община Николаево        

 

            Изпълнението на бюджета за І-то шестмесечие на 2020 година на Община Николаево се характеризира със следното:         

 

Приходна част - 2 831 275 лв.

 

І.Собствените приходи възлизат на 224 619 лв.

 

            1. Имуществени данъци – 82 959 лв. при 134 850 лв., което 61,52%, в това число данък върху недвижимите имоти 19 028 лв. или 63,43%, данък върху превозните средства – 50 380 лв. 65,43%, данък при придобиване на имущество 11 337лв. 45,35% патентен данък 2 175лв. 80,56%, туристически данък – 19 лв.- 38,00% и други данъци 20лв – 20,00%.

            2. Неданъчни приходи – 136 601 лв. или 44,30% от план който е 308 334 лв. Най-голям относителен дял имат такса битови отпадъци в размер на – 95 933 лв. или 52,07% от този вид приход, такса домашен социален патронаж – 8 852лв., такси детски градини – 8 921лв., такса пазари – 312 лв., приходи от наем имущество – 6 544 лв., от наем земя- 6 637 лв., технически услуги – 1 886 лв., административни услуги – 7 228 лв., други общински такси – 269 лв., глоби санкции – 4 528 лв, други не данъчни приходи – 661 лв. и платен корпоративен данък в размер на -1 017 лв., приход от концесия - 887 лв., такса куче - 19 лв.     

В това число :                      

Приходи от наем земя на училище – 1 066лв, корпоративен данък - -78лв.

ІІ. Приходи от Републиканския бюджет І-то шестмесечие на 2020 г. са в размер на  2 986 959 лв., както следва:

1. Обща допълваща субсидия- §31-11 са 2 477 639 лв. 57,92% изпълнение.

2. Обща изравнителна субсидия - §31-12 са 325 050 лв. или 51,72%

3. Общински целеви субсидии- §31-13 – 116 430 лв. или 62,26 %

4. Трансфери СЕБРА                - §31-18 – 41 855 лв. или 100%

5. Възстановени трансфери  ЦБ - §31-20 - -202 лв.

      6. Целеви трансфери по §31-28 – 26 187лв. – компенсации  за  възрастни и превоз на ученици 80,64%

 

ІІІ. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери 105 782лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 112 400 лв.

- по параграф 61-02 са предоставени - -26 997 лв. на община Стара Загора.

-по параграф 61-05 са получени – 20 379 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;

- предоставени трансфери по параграф 62-02 сумата - 0лв.

 

ІV.Временен заем в извънбюджетната сметка- 47 лв.

     V.Операции с финансови активи:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - 10 200 лв.

§ 88-03 средства от ЕС – 48 913 лв.

 

  § 9500– Минус -524 845 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 002 865 лв. а в края – - 1 523 391 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, в касата на общината -4 319 лв. и -2 786 лв. в касите на училищата.

Разходна част- 2 831 275 лв.

            Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за работни заплати, възнаграждения 1 340 344 лв. или 42,64 %, за осигуровки са изразходени 306 045 лв. което е 43,54 %, и др. Възнаграждения 173 300 лв. което е 63,17%. Издръжка на общината за периода възлиза на 789 399 лв. или 40,69 % от плана, за данъци 15 124 – 79,95%.

За стипендии са изплатени 6 998 лв., обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 6 250 лв., обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 3 152 лв.

- субсидиране на читалища 52 200 лв., разходи за членски внос – 1 961 лв., за лихви 1 371 лв. и капиталов разход в размер на 135 131 лв. или 6,84%., Придобиване на НМА-0 лв.

            Всичко изразходени са 2 831 275 при план 6 502 045 лв. или 43,54%.

            По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Общодържавни и изпълнителни – 484 886 лв. при план 1 065 060 лв. или 45,52%

1.Общински съвети                          - 43 385 лв. при план 105 000 или 41,31%

2. Отбрана и сигурност – 42 865 лв. при план 187 774 или 22,82%.

3. Образование – 1 495 459лв. при план 3 831 568 или 39,02%.

4. Здравеопазване – 55 417лв. при план 128 380 или 43,16%.

5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 257 146 лв. при план 287 462 или 89,45%.

6. Жил.стр-во и БКС – 360 814лв. при план 600 974 или 60,03%.

7. Поч. дело, кул., религ. дейн. – 62 748лв., като 52 200 лв. са субсидия на читалищата при план 135 399 лв. или 43,34%.

8. Служби по поддръжка на пътища - 27 184 лв., при план 75 200 лв. или 36,14%.

9. Икономически дейности и услуги - 1 371 лв. при план 46 829 или 2,92%.

Извънбюджетни сметки

Община Николаево има извънбюджетни сметки в банка Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък:

по „Човешки ресурси” - § 9500 – Минус – 16 228 лв., като в началото на отчения период средствата са били 11 747 лв., а в края - 27 975 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, получени са 280 730 лв., в т.ч. като трансфери в §63-01 – 280 777 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни – 47 лв.

Изразходени – 215 589 лв., като за:

ü  ОП „Социално включване” - 54 947 лв.,

ü  ОП „Осигуряване топъл обяд” - 83 294 лв.

ü  ОП „Обучение и заетост на младите хора” – 32 194 лв.

ü  ОП „Активно приобщаване в системата на предуч. Образование“ (МОН) – 7 851 лв.

ü  ОП в училища (МОН) – 36 576 лв. 

ü  ОП Патронажна грижа за възрастни хора – 0,00 лв

ü  ОП Здравен медиатор – Ковид 19 – 727 лв.

по „ДФЗ- РА“ – в началото на периода имахме 157 031 лв., получени са 0 лв., в т.ч. като трансфери в §63-01 - 0 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 0лв. Извършени разходи §10-20 - 29 340 лв.

Ø    Набирателна сметка - наличност на 01.01.2020 г. - 34 562 лв., разлика -1 235 лв. и на 30.06.2020 г. в тази сметка има наличност от 35 797лв.

 

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

------------------------------------------------------------


 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

143

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза на община Николаево 2021-2023 г.

Мотиви:

Съгласно Решение № 64 на Министерски съвет от 31.01.2020 г. за бюджетна процедура за 2021 г., Министерство на финансите с БЮ – 4 от 01.09.2020 година дава указания за вторият етап на бюджетната процедура за 2021 година и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2023 г. С тези указания стартира вторият етап на бюджетна процедура за следващата година и разработване на средносрочната прогноза на бюджет 2021-2023 година с участие на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Кметовете на общините разработват бюджетни прогнози в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза на Община Николаево е изготвена на основание чл. 83, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози за периода 2021-2023 година от Министерство на финансите и Наредба за условията за реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Общината.

Представената на Вашето внимание бюджетна прогноза е разработена в съответствие с поставените цели на Бюджет 2020г., а именно:

1. Устойчиво развитие и гарантиране на финансова стабилност на общината;

2. Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улична мрежа в регулация – ще бъдат привлечени финансови средства по ПРСР мярка 7.2. към Държавен фонд „Земеделие“-

3. Опазване на околната среда и инвестиране в пречиствателна станция за отпадъчни води, вътрешна канализационна и водопроводна мрежа:

            - подмяна на водопроводна мрежа в община Николаево;

4. Активно участие по различни европейски програми – Програма за развитие на селските райони към ДФЗ и др.

При разработване на бюджетната прогноза за 2021 година и проектобюджет 2022-2023 година се взема в предвид:

- Указанията на Министъра на финансите по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

- Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2021-2023 г.;

- Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023г.;

- Максималните размери на фискалните правила и ограниченията;

§  Собствени приходи – размер на местни данъци и такси и тяхната събираемост;

§  Разходи за местни дейности, ползватели на предоставени услуги.

Други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа.

Планиране на собствени приходи: Приходите са планирани от съответните длъжностни лица след задълбочен анализ на постъпления от приходи от предходни години, съобразена е промяната на броя деца в детските градини и детските ясли. Приходите са съобразени и с чл. 9 от ЗМДТ и приетата от общински съвет наредба.

            Трансфери: Предназначението на трансферите за местна дейност е да обезпечат една част от разходите за местна дейност. Съгласно указанието на Министерство на финансите, трансферите за местна дейност и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2021-2023г. се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 година.

            Разходи: Разходите са прогнозирани, като е взето под внимание въздействието на натуралните и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи предвидени в бюджет 2020 година. Предвидените средства за работна заплата са на база 2020 година – 610 лв., размера на осигурителните вноски също е на база 2020г. Разходите за издръжка са заложени също на база на разходите за 2020 година. Съществува възможност за поетапно включване в прогнозата, предложения от местната общност и/или второстепенните разпоредители с бюджет, същите ще бъдат отразени при следваща актуализация.

           

Капиталови разходи: Прогнозата за капиталовите разходи на Община Николаево за периода 2021-2023 г. е на база бюджетните разходи предвидени за 2020 г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. е в размер на 187 000 лв., не се предвижда промяна на същата /по указания на МФ/.

Разработването на средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местните дейности е изготвена по функции и групи при уточнени натурални и стойностни показатели, в бюджета за предходната година, настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягащи местните дейности на Общината, приетата от Общински съвет стратегия, общинският план за развитие, фискални правила и ограничения със ЗПФ, предвиждащо съфинансиране със средствата от Европейския съюз.

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево, Общински съвет Николаево

 

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява бюджетна прогноза на Община Николаево за 2021-2023 година, както следва:

 

1)   Приложение № 8 – Бюджетна прогноза на Община Николаево за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

 

2)   Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и задължения за разходи на общините за периода 2020-2021 година.

 

 

3)   Приложение № 6г –Прогноза за общински дълг и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 година.

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

------------------------------------------------------------------------------------------


 Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

144

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

ОТНОСНО: Магистърска програма на Висшето училище по мениджмънт София – Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и икономически аспекти

 

Мотиви: Висшето училище по мениджмънт София – организира магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси - юридически и икономически аспекти”, която включва: шест юридически дисциплини:

1.      Механизми на държавната дейност за борбата с корупцията и конфликта на интереси.

2.      Конституционни основи на превенцията и противодействието на корупцията.

3.      Деклариране на несъвместимост , имущество и интереси.

4.      Правен режим на конфликта на интереси.

5.      Разследване на корупционни престъпления

6.      Отнемане на незаконно придобито имущество.

Завършилите програмата получават магистърска степен по икономика. Обучението е три семестъра: първи /октомври 20 г. - януари 21 г./, през който се изучават четири дисциплини, втори / март - юни 21 г./, през който се изучават 5 дисциплини и трети октомври /21 – април 22 г./, през който се разработва и защитава магистърска теза.

Обучението е само задочно – като първия семестър лекциите са 6 уикенда, а втория 10. Възможно е участието в лекции да се осъществява чрез видеоконферентна връзка.

Дисциплините дават практична информация и знания в материята на ЗПКОНПИ, НК, НПК, ЗМСМА, ЗМИП, Закона за обществените поръчки и Закона за защита на личните данни.

Цените са по 900 лв. на семестър, като бакалаври или магистри незавършили икономика, право или публична администрация следва да положат изпити по икономически модул, за който се заплащат още 700 лв.

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

1.Общински съвет дава съгласие общината да изплати 60 % от стойността на семестриалните такси на избрания кандидат т.е 1800 лв.

 

2.Упълномощава Кмета на Общината да създаде комисия за подбор и оценка на кандидатите за стипендианти.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 12 „за, „против” - 1, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

145

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Донка ХХХХХ Ангелова в размер на сумата от 100 /сто/ лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

-----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

146

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Василка ХХХХХ Добрикова в размер на сумата от 100 /сто/ лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

147

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Анка ХХХХХ Здравкова в размер на сумата от 100 /сто/ лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

-----------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

148

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

             ОТНОСНО: Постъпила молба за отпускане на еднократна помощ на гражданин.

 

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Наредба №25/21.09.2016 г. на Об С Николаево, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

 

1.Общински съвет отпуска еднократна помощ на Стефан ХХХХХ Рашев в размер на сумата от 200 /двеста/ лв.

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

 

4.

Иван Атанасов Иванов

Х

 

 

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

Х

 

 

13.

Христо Нейков Христов

Х

 

 

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 13 „за, „против” - няма, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

----------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

149

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево.

 

Във внесеното проекто-решение от кмета на община Николаево г-н Кънев за приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Николаево бяха изтъкнати следните мотиви: Община Николаево е селска община, в която селското стопанство – земеделие и животновъдство, е основен отрасъл и поминък на населението.

Значителен брой от селскостопанските животни, птици и пчелни семейства се отглеждат в рамките на населените места. Липсва нормативен документ, който урежда реда и условията за извършване на тези дейности в населените места, поради което собствениците предприемат действия, съобразени единствено с техния интерес. Това води до многобройни конфликти, включително междусъседски и създаване на напрежение.

За решаване на възникналите от такова естество проблеми, засегнатите страни търсят съдействие от местната власт, която обаче не може да се намеси, поради липса на нормативна база, която да бъде приложена.

 

Съгласно чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) Общинските съвети следва да приемат наредба, с която да определят обема на животновъдната дейност и да регламентират местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общината. Именно това е една от причините за изготвянето на предложеният на Вашето внимание проект за Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Николаево.

На следващо място приемането на Наредбата е необходимо и поради това, че при регистрацията на животновъден обект по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Българската агенция по безопасност на храните изисква становище от съответната община относно съответствието на обекта с изискванията на действащата общинска наредба.

Настоящият Проект на Наредба е съобразен със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти.

            По същество така предложената наредба изцяло покрива поставените въпроси и отговаря на изискванията на ЗВМД. При предварителната проверка на проекта правната комисия при Об С Николаево констатира сериозни нарушения на предвидената в чл. 26 от ЗНА процедура за обществени консултации. По време на сесията общинските съветници приеха тези нередности, като основание водещи до незаконосъобразност на нормативния акт.

         Водим от горното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет-Николаево

 

Р Е Ш И:

 

 

Общински съвет е против и не дава съгласие Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Николаево да бъде приета на този етап.

 

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за - няма, „против” - 13, „въздържали се– няма

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /

---------------------------------------------------------------------

Препис – извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО

 

РЕШЕНИЕ

150

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.09.2020 г. с Протокол № 13

 

 

                   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 119//30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Във внесеното проекто-решение от кмета на община Николаево г-н Кънев за изменение на Решение № 119//30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), бяха изтъкнати следните мотиви: със свое Решение № 119/30.06-.2020 г. Общински съвет Николаево разреши закупуването на 1 /един/ брой употребяван сметосъбиращ автомобил на стойност до 110 000 лв. /сто и десет хиляди лева/ с включен ДДС, със средства от натрупаните такива в полза на община Николаево по чл.64 от ЗУО.

            В последствие възникна възможност общината да закупи не употребяван, а нов сметосъбиращ автомобил. Постъпиха и изгодни оферти в тази връзка.

Ето защо считам, че общината трябва да се възползва от предоставената възможност и  да се сдобие с нова машина за сметосъбиране.

За целта следва Решение № 119/30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево да се измени съобразно новите обстоятелства.

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Николаево

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Николаево не подкрепя така направеното предложение от кмета на Община Николаево и не дава своето съгласие Решение № 119//30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да бъде изменено.

 

 

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Гласувал

„за”

„против”

„въздържал се”

1.

Ахмед Смаилов Мерджанов

Х

 

2.

Асен Александров Асенов

Х

 

3.

Захари Колев Захариев

Х

 

4.

Иван Атанасов Иванов

 

Х

5.

Иван Минчев Кънев

Х

 

6.

Косьо Христов Косев

Х

 

7.

Кремена Петрова Костова

Х

 

 

8.

Мюмюн Мюмюн Джелил

Х

 

9.

инж.Румяна Димитрова Чергеланова

Х

 

 

10.

Станчо Неделчев Кисьов

Х

 

 

11.

Стефан Светлев Атанасов

Х

 

12.

Юсеин Юсеинов Юсменов

 

Х

13.

Христо Нейков Христов

 

Х

 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 3 „за, „против” - 7, „въздържали се– 3.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/

                                         / Юсеин Юсменов /